Groningen
Meer details
Match criteria
Dienstverband
 • Toezichthoudend
Status
 • Afgerond

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (Onderwijs, Bedrijfsvoering)

Wervingsprofiel

Vanwege het aflopen van zittingstermijnen zijn wij op zoek naar twee leden Raad van Toezicht die willen bijdragen aan het lonkend perspectief van de Gereformeerde Scholengroep:
Wij zijn een scholengemeenschap waar het volgen van Jezus Christus centraal staat. Leerlingen, studenten en medewerkers ontdekken hun talenten en hun plek in de maatschappij in Gods Koninkrijk. Samen ontwikkelen we en zijn we op weg naar het mooiste onderwijs van Noord-Nederland.”
Naast het profiel van de beide portefeuilles wordt ook gekeken naar de samenstelling van de Raad van Toezicht als geheel. In dat kader roepen we vooral vrouwelijke kandidaten op om te reageren.

Gereformeerde Scholengroep

De Gereformeerde Scholengroep verzorgt voortgezet onderwijs (Gomarus College) en middelbaar beroepsonderwijs (ROC Menso Alting) in Noord-Nederland vanuit de gereformeerde levensvisie. Met ongeveer 500 medewerkers wordt vorm en inhoud gegeven aan christelijk onderwijs aan meer dan 3750 leerlingen en studenten. ROC Menso Alting heeft één vestiging in Groningen (ongeveer 600 studenten) met de volgende afdelingen: dienstverlening, economie, onderwijs & opvoeding en zorg & welzijn. Studenten leren hun plaats in de samenleving in te nemen en van betekenis te zijn voor de mensen om hen heen. Identiteit en kwaliteit vormen de basis voor sterk beroepsonderwijs. Het Gomarus College biedt eigentijds christelijk voortgezet onderwijs aan ongeveer 3150 leerlingen op 8 locaties in Assen, Drachten, Groningen en Leeuwarden. Het Gomarus College wil leerlingen toerusten voor een volwassen leven in een snel veranderende wereld met als motto: “leren voor je leven”. De Gereformeerde Scholengroep biedt gereformeerd onderwijs voor christenen en wil haar identiteit op een vitale manier behouden en uitdragen. Bij de werving en selectie van medewerkers is niet langer het lidmaatschap van bepaalde kerkgenootschappen leidend maar staat de bijdrage als identiteitsdrager aan de ontwikkeling van het onderwijs centraal. Leerlingen en studenten wordt geleerd het voorbeeld van Christus te volgen en naar de Bijbel als gids te luisteren.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Gereformeerde Scholengroep. De Raad van Toezicht beoordeelt of het beleid in overeenstemming is met de identiteit en de strategie van de Gereformeerde Scholengroep en toetst op hoofdlijnen de uitvoering van het beleid, staat het College van Bestuur met advies terzijde en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht hanteert een toezichtvisie en toetsingskader; aanvullend aan de statuten zijn een aantal afspraken vastgelegd in een reglement. De leden van de Raad van Toezicht zijn gericht op samenwerking en vormen met elkaar een team. Binnen de Raad wordt vanuit onderling respect en met oog voor elkaars invalshoeken en expertise gezocht naar juiste en zuivere oordeelsvorming. Jegens de bestuurder fungeren de leden van de Raad van Toezicht als critical friend. Jaarlijks wordt het functioneren als Raad van Toezicht geëvalueerd.

Profiel Raad van Toezicht

U herkent zich in de identiteit van de Gereformeerde Scholengroep en wil actief meewerken aan het verwezenlijken van de grondslag, doelstelling, missie en visie van de GSG. U stemt in met de branchecodes “Code Goed Toezicht (VTOI-NVTK)”, “Code Goed Onderwijsbestuur VO” en “Code Goed Bestuur in het mbo 2020”. U beschikt daarnaast over de volgende competenties en vaardigheden:

 • Onafhankelijk, integer, handelend vanuit vertrouwen en gericht op samenwerking;
 • Beleidsmatig, analytisch, strategisch, integratief en visionair denkvermogen op academisch niveau;
 • Inzicht in en gevoel voor complexe organisaties en organisatieprocessen, organisatiedynamiek en -verhoudingen;
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Bewust van de positie en voorbeeldrol van de functie en van het noodzakelijke evenwicht tussen “governance en guidance”, tussen “distantie en betrokkenheid”;
 • Affiniteit met onderwijs en onderwijsontwikkelingen;
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.

PROFIEL PORTEFEUILLE ONDERWIJS
Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van het lid met de portefeuille onderwijs zijn wij op zoek naar iemand met:

 • Brede kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs, het onderwijsbeleid, de onderwijsstructuur en politiek;
 • Kennis van en visie op onderwijskwaliteit, onderwijsresultaten en innovatie;
 • Kennis van en inzicht in de wereld van onderwijs, zorg, begeleiding en de verbindingen daartussen;
 • Inzicht in de maatschappelijke functie van de school.

Het RvT-lid met de portefeuille onderwijs wordt op (bindende) voordracht van de medezeggenschapsorganen benoemd en neemt zitting in de commissie onderwijs & kwaliteit.


PROFIEL PORTEFEUILLE BEDRIJFSVOERING
Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van het lid met de portefeuille bedrijfsvoering zijn wij op zoek naar iemand met:

 • Brede kennis, inzicht en analytisch vermogen op het gebied van bedrijfsvoering en financiën in complexe organisaties;
  • Strategisch personeelsbeleid, ICT, huisvesting;
  • Financieringsvraagstukken, treasurybeleid, risicomanagement,
  • Interne controle, rapportages en scenariodenken;
  • Integriteitsvraagstukken.
 • Inzicht in en kennis van externe verantwoording.

Het Rvt-lid met de portefeuille bedrijfsvoering neemt zitting in de auditcommissie.

Planning en overig

De uiterste datum waarop u kunt reageren op deze functies is vrijdag 6 januari 2023. U hoort maandag 9 januari na 17:00 uur of u uitgenodigd wordt voor de eerste gespreksronde met Pandion Leiderschap op donderdag 12 januari (locatie Drentse Zaak, Assen). De tweede gespreksronde met vertegenwoordigers van de GSG staat gepland op 19 januari 2023.

De tijdsbesteding voor deze functies bedraagt ongeveer 13 uur per maand. De vergoeding bedraagt 7500,-- euro per jaar en wordt jaarlijks aangepast in lijn met de WNT.

Uitgebreide informatie

Locatie

Groningen

Publicatiedatum

09.12.2022

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.