ratio pixel
NoorderBasis

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT en LID RAAD VAN TOEZICHT (financiën en bedrijfsvoering)

NoorderBasis

NoorderBasis is een vereniging van 33 scholen in primair onderwijs in Noord-Nederland. Vanuit de Bijbel als basis wordt onderwijs geboden aan bijna 4000 leerlingen. Uitgangspunt is de leerling als een geschenk van God die door een boeiend onderwijsaanbod door 650 betrokken professionals wordt toegerust voor het leven na de basisschool. 

De organisatie wordt geleid door een éénhoofdig College van Bestuur (CvB) dat rapporteert aan de Raad van Toezicht. Het CvB geeft direct leiding aan het managementteam en 28 schooldirecteuren. De organisatie wordt ondersteund door een stafbureau.

Voor meer informatie over NoorderBasis en het wervingsprofiel, klik hier.

Bestuurlijke opgave

Primair onderwijs is dynamisch, in verandering en vraagt voortdurend om strategische keuzes. Dit wordt versterkt door specifieke demografische ontwikkelingen in de regio. Het uitgangspunt van NoorderBasis is en blijft een dekkend en herkenbaar aanbod van kwalitatief goed onderwijs met de Bijbel. De ambities zijn beschreven in het Strategisch Beleid 2023-2027 Door de verwachte krimp en daling van leerlingaantallen komt dit onder druk te staan. Deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen vragen van de scholen om zich telkens opnieuw krachtig en onderscheidend te positioneren. Dit vraagt bovendien om het voortdurend laden van het profiel en het merk NoorderBasis.

Raad van Toezicht

Samengevat is de functie van de Raad van Toezicht vierledig:

 • De Raad houdt toezicht op het College van Bestuur ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
 • De Raad is werkgever van de bestuurder;
 • De Raad is toetsend klankbord en adviseur voor strategische vraagstukken;
 • De Raad legt verantwoording af over het gevoerde beleid.

De Raad van Toezicht wil zich blijvend ontwikkelen in een eigentijdse invulling van governance. Thema’s als rolbewustzijn, professionaliteit, informatiepositie, commissies en pro-activiteit, etc. zijn daarbij onderwerpen van gesprek. Ook het inrichten van het toezichtkader staat op de agenda. De Raad van Toezicht wil handelen volgens de Code Goed Toezicht in het Primair Onderwijs. 

Profielen voorzitter en lid Raad van Toezicht

Profiel voorzitter:

 • U heeft een warm hart voor christelijk primair onderwijs en u voelt zich persoonlijk verbonden met de identiteit van NoorderBasis;
 • U bent een ervaren toezichthouder met bestuurlijk inzicht en strategisch vermogen; 
 • U heeft een eigentijdse visie op governance en investeert in de professionalisering van het toezicht;
 • U bent een teamspeler die zich voortdurend ontwikkelt als toezichthouder en die aandacht heeft voor de ontwikkeling van de Raad als geheel; in overleg met het College van Bestuur bent u verantwoordelijk voor agendasetting en -voorbereiding;
 • U bent een authentieke, inspirerende, onafhankelijke en constructief kritisch klankbord en gesprekspartner; 
 • U bent verbindend en vertrouwenwekkend en onderhoudt een open lijn met de organisatie en de medezeggenschap;
 • Wij mogen rekenen op uw commitment, inzet, beschikbaarheid en flexibiliteit.        

Profiel lid (financiën en bedrijfsvoering):

 • U heeft een warm hart voor christelijk primair onderwijs en u voelt zich persoonlijk verbonden met de identiteit van NoorderBasis;
 • U heeft een bedrijfskundige of financiële achtergrond. U heeft kennis van financieel beheer, begrotingen, rapportages, risicomanagement, control en verantwoording; kennis van onderwijs(financiën) is geen vereiste, wel een pré;
 • U bent een strategisch gesprekspartner met een integrale blik; u bent in staat om de betekenis van de cijfers te zien in het licht van beleid en uitvoering. U vertaalt ontwikkelingen in mogelijke doorwerking op de organisatie;
 • U bent proactief en analytisch sterk en u kunt informatie en vraagstukken snel doorgronden; 
 • U bent een positief kritische teamspeler met reflectief vermogen en een lerende houding; 
 • AIs lid van de auditcommissie bent u een goede gesprekspartner voor het College van Bestuur en de accountant. 

Planning en procedure

 • 30 augustus 2024: start werving
 • 28 september 2024: einde reactie termijn voor kandidaten 
 • Week 41 2024: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion 
 • Week 43 2024: tweede gespreksronde met betrokkenen vanuit NoorderBasis.
 • N.t.b: benoeming door ALV.