ratio pixel
Theologische Universiteit Utrecht

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Theologische Universiteit Utrecht

De Theologische Universiteit Utrecht (TU Utrecht) is een kleinschalige, dynamische, wetenschappelijke beroepsopleiding met als kerntaken de opleiding van theologen/predikanten, het verrichten van theologisch onderzoek en kennisvalorisatie.  De TU Utrecht is zich bewust van haar eigen positie en inbreng in kerk en samenleving. Als academische instelling wortelt ze in een gereformeerde traditie en zet deze onbekommerd voort in dialoog met andere christenen en hun tradities. Ze dient de voortgang van het Evangelie en zoekt daarin de eer van God. Ze behartigt de theologie vanuit het geloof in de levendmakende kracht van Gods Woord en het werk van de Heilige Geest en beoefent deze met het oog op kerk en cultuur en in de context van andere wetenschappen. 

De TU Utrecht vormt studenten en nieuwe generaties leidinggevenden voor velerlei dienst in het Koninkrijk van God. Ze wil een warme en open gemeenschap van christenen te zijn. De TU Utrecht wil in onderwijs, onderzoek en valorisatie hoogwaardig en relevant academisch werk leveren, diepgaand en betrokken op de wereld van vandaag. Daarbij richt ze zich op vraagstukken van kerk, geloof en wetenschap, mens en samenleving, politiek en recht, economie, natuur en ecologie. Zo verbindt de Theologische Universiteit Bijbel en leven.

Raad van Toezicht

De TU Utrecht heeft een raad van toezicht, bestaande uit 5 leden. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur van de TU Utrecht en op het beheer daarvan. Hij is sparringpartner van het college van bestuur onder meer waar het gaat om de strategische ontwikkeling, vanuit de doelstelling van continuïteit van de instelling. De raad van toezicht ziet toe op de naleving door het college van bestuur van wet- en regelgeving.

Leden van de raad van toezicht doen hun werk vanuit een hartelijke en spirituele verbondenheid met de kerken die de TU Utrecht gevestigd hebben en onderhouden, te weten de Nederlandse Gereformeerde Kerken. In de raad wordt een evenwichtige mix van deskundigheid, expertisegebied en vaardigheden nagestreefd evenals een evenwichtige verdeling over mannen en vrouwen. 

De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd door de synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Deze benoeming kan twee keer worden verlengd.

Profiel

Voor de leden van de raad van toezicht gelden onderstaande vereisten en competenties: 
 • meelevend lid zijn in volle rechten van een van de Nederlandse Gereformeerde Kerken of van een kerk die zich laat kennen door onderwerping aan Gods Woord en binding aan de gereformeerde belijdenissen; ze zijn betrokken bij de kerken en bij de universiteit; ze zijn in staat te beoordelen wat dienstbaar is aan de positieve ontwikkeling van de kerken en de gereformeerde theologie;
 • in staat zijn om als toezichthouder te functioneren in een complexe omgeving en de eisen van de wet dienaangaande te vervullen;
 • aantoonbare, ruime ervaring hebben in adviserende, leidinggevende en/of toezichthoudende functies in het openbaar bestuur, bedrijfsleven, maatschappelijke of kerkelijke organisaties;
 • in staat zijn de hoofdlijnen van het totale beleid van de universiteit te beoordelen, op basis van daartoe door het bestuur van de universiteit aangereikte informatie en periodieke werkbezoeken aan eenheden binnen de instelling;
 • in staat zijn onafhankelijk eigen opvattingen en oordelen in te brengen en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming van de raad te komen;
 • het vermogen bezitten toezicht uit te oefenen op basis van een goede balans tussen betrokkenheid en kritische distantie;
 • beschikken over inzicht in de kerkelijke en publieke taak en roeping van een gereformeerde instelling voor academische theologie en de opleiding van voorgangers;
 • kennis hebben van de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie, in nationaal en internationaal verband, inclusief aspecten van organisatie en bestuur hiervan;
 • samen in staat zijn om van hun werkzaamheden en beleid rekenschap af te leggen naar de synode en de overheid, en naar de kerken en de samenleving.

De voorzitter:

 • heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder van een organisatie in transitie;
 • beschikt over een relevant bestuurlijk en maatschappelijk netwerk;
 • is in staat het beleid en de activiteiten te beoordelen in het licht van politieke en bestuurlijke ontwikkelingen en kan inschatten wat daarbij gevoelig kan zijn;
 • spreekt de taal van wetenschap, bestuur en organisatie;
 • is een open en communicatief vaardige bruggenbouwer die sturing kan geven aan het integrale proces van toezichthouden;
 • is in staat om goede samenwerking tussen het college van bestuur, de raad van toezicht en eventuele op het bestuur en toezicht betrokken commissies en adviesraden te bevorderen met respect voor elkaars bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
 • heeft inzicht in het functioneren van complexe organisaties in een dynamische maatschappelijke omgeving;
 • is in staat om de universiteit te vertegenwoordigen in het contact met de synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Overig

De raad van toezicht vergadert ten minste vijf keer per jaar. De tijdsbesteding van de voorzitter van de raad van wordt geraamd op 20 dagdelen per jaar. Aan het lidmaatschap van de raad van toezicht is een vergoeding verbonden.

Planning van de procedure (wordt nog aangevuld met concrete data):

 • Week 27 2024: gesprekken met de Raad van Toezicht en een adviescommissie gevormd door het College van Bestuur en de bestuurssecretaris
 • n.t.b: kennismaking beoogde eind kandidaat met Universiteitsraad
 • n.t.b: voorgenomen besluit tot benoeming en voordacht Synode
 • n.t.b: benoeming voorzitter Raad van Toezicht door Synode NGK.