ratio pixel
Red een Kind

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Red een Kind

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Ze werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. Red een Kind biedt ontwikkelingsprogramma’s en rampen bestrijdingsprogramma’s in Afrika en India; vanuit de visie dat alle kinderen – ongeacht hun afkomst, kleur, geloof of geslacht – gezond en veilig opgroeien en een kansrijke toekomst hebben.  Red een Kind werkt volgens de zogenaamde “Theory of Change”, waarin alle hulp is gecentreerd rond het kind. Meer informatie vindt u op: Website Red een Kind

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Red een Kind bestaat uit 6 leden die gezamenlijk toezicht houden op de algemene gang van zaken van de organisatie en het beleid van de bestuurder. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol, fungeert als een klankbord en is tevens een kritische gesprekspartner voor de bestuurder. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het realiseren van de bedoeling (visie, missie en doelstellingen) van de organisatie. De Raad van Toezicht adviseert gevraagd en ongevraagd. Vanuit een integrale blik en verantwoordelijkheid adviseert ieder lid vanuit zijn of haar eigen expertise. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar, bespreekt strategische onderwerpen tijdens een jaarlijkse “heidag” , spreekt jaarlijks met de landendirecteuren en reist minimaal één keer per twee jaar naar een programmaland. De Raad van Toezicht kent de volgende commissies: de financiële commissie, de remuneratie commissie, de fondsenwerving commissie en de programma commissie. Bestuur en toezicht van Red een Kind handelen conform de  SBF-code goed bestuur.  

Voorzitter Raad van Toezicht

We zijn op zoek naar een voorzitter van de Raad van Toezicht die zich, vanuit een sterke betrokkenheid bij het kwetsbare kind en hun familie, wil verbinden aan de missie van Red een Kind. Toekomst geven aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving, geïnspireerd door het christelijk geloof. De vacature is ontstaan door regulier aftreden volgens het rooster van aftreden. 

We zijn op zoek naar een kandidaat die:

 • de grondslag van Red een Kind van harte onderschrijft;
 • ervaring heeft als toezichthouder, bij voorkeur in de rol van voorzitter;
 • een ervaren bestuurder/directeur is met eindverantwoordelijkheid voor een organisatie; 
 • een goede balans weet te houden tussen afstand en nabijheid;
 • aantoonbaar affiniteit heeft met de omgeving waarin Red een Kind opereert; in het bijzonder de internationale context, de ontwikkelingssamenwerking en de achterban. 
 • ervaring heeft met samenwerkingsverbanden en verandertrajecten;
 • communicatief sterk is met een inspirerende persoonlijkheid; in staat Red een Kind te vertegenwoordigen;
 • een goede werkrelatie kan opbouwen met de bestuurder als “critical friend”;
 • bereid is om het werk in de regio te bezoeken;
 • een goede teamspeler is, een verbinder, een “primus inter pares”;
 • kennis heeft van en/of affiniteit met de Afrikaanse context;
 • voldoende tijd beschikbaar heeft (+/- 180 uur).
   

 

Overige informatie

Red een Kind laat zich in deze procedure begeleiden door Pandion Leiderschap. Als de functie Voorzitter Raad van Toezicht u aanspreekt dan nodigen wij u van harte uit om te reageren. Het gaat om een onbezoldigde functie; onkosten en buitenlandse dienstreizen worden vergoed.

Planning

Kandidaten worden uitgenodigd te solliciteren en/of te bellen, als we mogelijkheden tot een match zien nemen we contact met u op.