ratio pixel
Zorggroep Sirjon

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Zorggroep Sirjon

Zorggroep Sirjon (Sirjon) biedt zorg en begeleiding vanuit een reformatorische identiteit. Sirjon wil mensen dienen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking of hoge leeftijd. Siloah biedt met meer dan 20 locaties door heel Nederland zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap. Elim (Barneveld) en Maranatha (Rijssen) bieden huisvesting en verzorging aan ouderen. Binnen Sirjon werken ongeveer 1150 professionals en zijn vele vrijwilligers intensief betrokken.
Sirjon verwoordt haar missie als volgt: ”Het dienen van mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking of hoge leeftijd en daarmee doen wat de Heere van ons vraagt.” Vanuit gelijkwaardigheid en liefde wordt het leven met elkaar gedeeld. 
De visie van Sirjon wordt als volgt omschreven: “Een verbindende organisatie zijn, door samen te leren en te ontwikkelen. Dit geldt zowel voor onze cliënten, intern als in onze positie in de samenleving.”

Voor alle activiteiten die binnen de organisatie verricht worden, in de dagelijkse uitvoering van de zorg en begeleiding aan cliënten en in de omgang met elkaar, is de christelijke identiteit de basis. De grondslag van Zorggroep Sirjon is de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God, en de Drie Formulieren van Enigheid. De liefdevolle zorg die Sirjon biedt, komt voort uit de opdracht om de naaste lief te hebben, maar juist ook omdat medewerkers dit ervaren vanuit hun hart. 

Bestuurlijke inrichting

Zorggroep Sirjon wordt geleid door de Raad van Bestuur. Deze bestaat uit twee personen: een voorzitter en een lid die in hoge mate collegiaal besturen. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht die uit zes leden bestaat. Besluitvorming door de Raad van Bestuur vindt plaats binnen het strategisch team (dat wordt gevormd door managers zorg, de manager dienstencentrum en de concerncontroller) en in de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Enkele jaren geleden heeft de organisatie een kanteling gerealiseerd die geleid heeft tot een platte organisatie waarin gewerkt wordt volgens het principe van samen organiseren in professionele teams. De organisatie wordt ondersteund door het Diensten Centrum Sirjon (DCS) waar 90 professionals werkzaam zijn met expertise op de terreinen: financiën, kwaliteitszorg, HRM, ICT, communicatie en vastgoed.

Bestuurlijke opgave (samengevat)

Zorggroep Sirjon is uniek in haar aanbod van twee zorgsoorten: ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zowel intramurale zorg als dagbesteding en in toenemende mate ambulante zorg- en dienstverlening. Hoewel beide zorgsoorten en sectoren van elkaar verschillen, spelen op beide terreinen vergelijkbare vraagstukken. De druk op beschikbare middelen als gevolg van overheidsbeleid is op beide terreinen voelbaar. Daarnaast speelt in beide delen van de organisatie de uitdaging om over voldoende personeel te beschikken dat gekwalificeerd is en intrinsiek aansluit bij het identiteitsprofiel van Sirjon. De zorgvragen nemen in de gehele langdurige zorg toe in complexiteit, in combinatie met een verschuivend accent naar ambulante zorg, mantelzorg en de inzet van familie en de netwerken van de cliënt (informele zorg). Wij zijn op zoek naar een voorzitter van de Raad van Bestuur die samen met de collega-bestuurder de organisatie leidt in een context die wordt gedomineerd door deze transitie van de zorg. Als bestuurder gaat u aan de slag met een visie op een toekomstbestendige reformatorische zorgorganisatie die in deze dynamiek verkeert. Vanuit een innerlijke verbondenheid aan de grondslag van Sirjon geeft u inhoud en vorm aan een levende christelijke identiteit, gericht op wat bindt en rekening houdend met wat verschillend mag zijn. U investeert voortdurend in een onderscheidend profiel en vertegenwoordigt en positioneert Sirjon in allerlei bestuurlijke overleggen, netwerken en in contact met vele stakeholders. Een belangrijk element in de bestuurlijke opgave is om op een visionaire, constructieve en doortastende wijze Sirjon te vertegenwoordigen in het netwerk  van reformatorische zorgaanbieders en de samenwerking met deze partners verder vorm te geven.

Een uitgebreide beschrijving van de organisatie, de opgave en het profiel vindt u in het wervingsprofiel.

Profiel voorzitter Raad van Bestuur

U bent een geloofwaardige identiteitsdrager. U weet zich met uw hart verbonden met de grondslag van Sirjon en u geeft vorm en inhoud aan een levende reformatorische identiteit. U bent belijdend lid van de Gereformeerde Gemeenten en u bent te typeren als een bruggenbouwer in de organisatie, extern en in de achterban.

U bent een inspirerend, daadkrachtig en besluitvaardig boegbeeld. Samen met uw collega-bestuurder bent u het gezicht van Sirjon, zowel intern als extern.

U bent een realistische visionair met strategische denkkracht. U bent analytisch en bewaart het overzicht. U heeft ervaring in het leiden van een organisatie in een complexe en veranderende context. U verbindt de binnenwereld met de buitenwereld en u heeft visie op de lange termijn en oog voor wat op korte termijn nodig is.  

U bent een zichtbare en toegankelijke bestuurder. Fysiek op afstand en toch nabij. Open en duidelijk in uw communicatie en gericht op de relatie en het resultaat. Uw stijl is authentiek en te typeren als natuurlijk gezag en dienend leiderschap. U stelt zich reflectief en lerend op. Luisterend en waarderend neemt u de organisatie mee in ontwikkeling. Met aandacht voor het management en de professionals.

Samen met uw collega-bestuurder geeft u vorm aan een integraal en collegiaal bestuur. U investeert in de onderlinge samenwerking en u combineert uw affiniteit met de zorg met kennis van en visie op financiën, bedrijfsvoering en ondersteuning.

Op een eigentijdse wijze geeft u invulling aan een open lijn met de Raad van Toezicht. Medezeggenschap is voor u van groot belang en u onderhoudt een proactief contact met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraden en de Raad van Advies. 

U bent een ondernemende netwerker. U vertegenwoordigt, profileert en positioneert Sirjon in allerlei bestuurlijke overleggen, in contacten met stakeholders en in de  samenwerking van reformatorische zorgaanbieders. U ziet kansen en neemt initiatief. U bent creatief en conceptueel en een sterke onderhandelaar. 

Planning van de procedure (exacte data volgen nog)

  • 3 juli 2024: start werving
  • 14 september 2024: einde reactie termijn voor kandidaten
  • week 39, 2024: eerste gespreksronde met consultants van Pandion
  • week 41, 2024: tweede gespreksronde met vertegenwoordigers van Zorggroep Sirjon 
  • week 42, 2024: assessment (optioneel)
  • week 43, 2024: afrondend gesprek, arbeidsvoorwaarden en voorgenomen besluit tot benoeming
  • uiterlijk 8 november 2024    afronding en benoeming