Noord-Nederland
Meer details
Match criteria
Status
 • Afgerond

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

NoorderBasis

NoorderBasis is een vereniging van 33 scholen in primair onderwijs in Noord-Nederland. Vanuit de Bijbel als basis wordt onderwijs geboden aan bijna 4000 leerlingen. Uitgangspunt is de leerling als een geschenk van God die door een boeiend onderwijsaanbod door 600 betrokken professionals wordt toegerust voor het leven na de basisschool. Kijk ook op: noorderbasis.nl. De christelijke identiteit is uitgebreider beschreven in het identiteitsdocument.

De organisatie wordt geleid door een éénhoofdig College van Bestuur (CvB) dat rapporteert aan de Raad van Toezicht die uit vijf leden bestaat. Het CvB geeft direct leiding aan het managementteam dat wordt gevormd door de directeuren onderwijs, bedrijfsvoering, huisvesting en indirect aan 25 schooldirecteuren. De organisatie wordt ondersteund door een stafbureau.

Primair onderwijs is dynamisch, in verandering en vraagt voortdurend om strategische keuzes. Dit wordt versterkt door specifieke demografische ontwikkelingen in de regio. Het uitgangspunt van NoorderBasis is en blijft een dekkend en herkenbaar aanbod van kwalitatief goed onderwijs met de Bijbel. De ambities zijn beschreven in het Strategisch Beleidsplan 2019-2023. Door de verwachte krimp en daling van leerlingaantallen komt dit onder druk te staan. Deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen vragen van scholen zich telkens opnieuw krachtig en onderscheidend te positioneren. NoorderBasis wordt momenteel geleid door een interim bestuurder. Zij werkt aan professionalisering op meerdere terreinen. In het nieuwe cursusjaar zal de wervings- en selectieprocedure worden gestart om te komen tot de vaste invulling van het College van Bestuur.

Raad van Toezicht

Samengevat is de functie van de Raad van Toezicht vierledig:
 • De Raad houdt toezicht op het College van Bestuur ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
 • De Raad is werkgever van de bestuurder;
 • De Raad is toetsend klankbord en adviseur voor strategische vraagstukken;
 • De Raad legt verantwoording af over het gevoerde beleid.
Voor de komende periode staat een aantal belangrijke thema’s op de agenda:
 • Strategisch beleidsplan 2024-2027;
 • Werving en benoeming van de nieuwe bestuurder;
 • Toekomstbestendigheid van de organisatie (in relatie tot krimp).

De Raad van Toezicht wil zich verder ontwikkelen in een eigentijdse invulling van governance. Thema’s als rolbewustzijn, professionaliteit, informatiepositie, commissies en pro-activiteit, etc. zijn daarbij onderwerpen van gesprek. Ook het inrichten van het toezichtkader staat op de agenda. De Raad van Toezicht wil handelen volgens de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.

Profiel voorzitter Raad van Toezicht

 • U heeft affiniteit met primair onderwijs en u herkent zich persoonlijk in het christelijke profiel van NoorderBasis;
 • U bent een ervaren toezichthouder met bestuurlijk inzicht en strategisch vermogen;
 • U heeft een eigentijdse visie op governance en investeert in de professionalisering van het toezicht;
 • U bent een teamspeler die zich voortdurend ontwikkelt als toezichthouder en die aandacht heeft voor de ontwikkeling van de Raad als geheel;
 • U bent een authentieke, inspirerende, onafhankelijke en constructief kritisch klankbord en gesprekspartner voor het College van Bestuur;
 • U bent verbindend en vertrouwenwekkend en onderhoudt een open lijn met de organisatie en de medezeggenschap;
 • Wij mogen rekenen op uw commitment, inzet, beschikbaarheid en flexibiliteit.

Planning van de procedure

 • 6 mei 2023: start werving
 • 31 mei 2023: einde reactie termijn voor kandidaten (gewijzigd op 25/05)
 • Week 23 2023: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion
 • Week 25 2023: tweede gespreksronde met betrokkenen vanuit NoorderBasis.
 • Najaar 2023: benoeming door ALV

Exacte data volgen nog.

Uitgebreide informatie

Locatie

Noord-Nederland

Publicatiedatum

05.05.2023

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.