Zwolle
Meer details
Match criteria
Dienstverband
 • Toezichthoudend
Status
 • Afgerond

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Hogeschool Viaa

Hogeschool Viaa is een centrum van kennis. Ze leidt ongeveer 2200 studenten op en onderzoekt en adviseert de beroepspraktijk in de sectoren onderwijs, zorg, welzijn, theologie, management en bestuur. Hogeschool Viaa verzorgt kwalitatief hoogwaardige hbo-opleidingen. Daarnaast worden diverse Masters en Associate Degrees aangeboden, vaak in samenwerking met andere partijen. Hogeschool Viaa verbindt haar expertise met de expertise van nationale en internationale partners om samen te werken aan vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk. Het hoger onderwijs heeft zich de afgelopen jaren meer en meer ontwikkeld in de combinatie van onderwijs en onderzoek. Vanuit drie lectoraten werkt Viaa aan wetenschappelijk, praktijkgericht onderzoek.

Hogeschool Viaa wil vanuit de christelijke identiteit op relevante, inspirerende en professionele wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (jonge) mensen, ontplooiing van talenten, welzijn en sociale samenhang. De sfeer en cultuur binnen Viaa worden gekenmerkt door ‘betekenisvolle ontmoeting’, onderlinge verbondenheid, kleinschaligheid, van de organisatie en korte communicatielijnen. Het bevlogen team van 250 medewerkers laat een grote betrokkenheid zien bij de studenten, de samenleving en de schepping. Zo voorziet Viaa het werkveld van bezielde, geïnspireerde en reflectieve professionals.

Voor meer informatie, zie: viaa.nl

Raad van Toezicht

De raad van toezicht werkt vanuit de principes van good governance en de branchecode goed bestuur hogescholen en vanuit de waarden waar Hogeschool Viaa voor staat. De reguliere taken zijn beschreven in de statuten en de reglementen voor toezicht en bestuur: toezicht. De raad van toezicht kent drie hoofdtaken:

 • De Raad oefent toezicht uit op het College van bestuur ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
 • De Raad is werkgever van het College van bestuur;
 • De Raad fungeert als klankbord en adviseur voor het College van bestuur als het gaat om strategische vraagstukken.

De raad van toezicht bestaat uit 6 leden. De samenstelling is gericht op een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid die de Raad in staat stelt om aan haar taak en verantwoordelijkheden te voldoen. Binnen de Raad van toezicht zijn er drie subcommissies actief waarin specifieke thema’s aandacht krijgen:

 • Commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit (OOK)
 • Auditcommissie (financiën en bedrijfsvoering)
 • Remuneratiecommissie (werkgeverscommissie)

Profiel lid Raad van Toezicht

U hebt een eigentijdse opvatting over toezicht houden en governance. U voelt zich inhoudelijk betrokken bij de hoofdlijnen van het beleid, waarbij u samen met de raad van toezicht en het College van bestuur vormgeeft aan de juiste balans tussen deze betrokkenheid en uw toezichthoudende rol op afstand. U heeft een academisch werk- en denkniveau. U beschikt over kennis van, inzicht in en begrip van de actualiteit binnen de sector Hoger Onderwijs. U beschikt over een breed netwerk en u kunt in teamverband werken. Wij zijn op zoek naar leden die zich herkennen in de christelijke identiteit van Hogeschool Viaa én die in hun persoonlijk leven invulling geven en uitdragen. Leden van de raad van toezicht onderschrijven de christelijke identiteit van de hogeschool.
Klik onderstaand voor het functieprofiel waarin de gewenste kwaliteiten, competenties en kwalificaties uitgebreider zijn omschreven.

Profiel Bedrijfsvoering
Naast de hierboven en in het functieprofiel beschreven vereisten geldt voor het lid raad van toezicht met deskundigheid in bedrijfsvoering en financiën:

 • Heeft bij voorkeur ervaring in een brede eindverantwoordelijke rol als bestuurder. Vanuit deze ervaring inzicht in en kennis van financieel economische vraagstukken en de continuïteit van de organisatie, investeringsbeslissingen, sturingsmodellen en de administratieve organisatie en interne controle, compliance en riskmanagement;
 • Heeft inzicht in en kennis van ICT, digitale transformatie, gebruik van data en de innovatie van processen zijn een pré. Dat geldt eveneens voor visie op het inzetten van nieuwe technologieën en het optimaal faciliteren van onderwijskundige processen;
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen in de sector hoger onderwijs, de regelgeving en de bekostiging of in staat zich deze zaken snel eigen te maken;
 • Is in staat de betekenis van de cijfers te zien in het licht van beleid en uitvoering op korte en langere termijn en is in staat ontwikkelingen te vertalen in mogelijke doorwerking op de organisatie;
 • Is in staat om binnen de auditcommissie een goede gesprekspartner te zijn voor het College van bestuur en de accountant.

Profiel Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit
Naast het hierboven en in het functieprofiel beschreven algemene vereisten geldt voor het profiel met deskundigheid op de terreinen onderwijs, onderzoek en kwaliteit:

 • Heeft kennis van en netwerken in onderwijs, (toegepast)onderzoek en/of ‘kennis dienstverlening’. Zowel ervaring in als kennis van de dynamiek in de hoger onderwijssector en het onderwijs in het algemeen zijn een pré. Evenals kennis van het lokale, regionale, landelijke, en zo mogelijk internationale (hoger) onderwijsveld;
 • Heeft kennis van en inzicht in brede maatschappelijke ontwikkelingen. Is in staat deze ontwikkelingen vanuit het perspectief van professie en christelijke identiteit te vertalen naar de relevantie van/voor Hogeschool Viaa. Heeft visie op wat deze ontwikkelingen betekenen voor de profilering en positionering van de hogeschool en voor het vormgeven van hoger onderwijs en onderzoek;
 • Is in staat om binnen de commissie OOK een constructieve gesprekspartner voor het College van bestuur te zijn.

Planning van de procedure

 • 4 februari 2023: start werving
 • 25 februari 2023: einde reactie termijn voor kandidaten
 • 10 maart 2023: eerste gespreksronde door consultants van Pandion Leiderschap
 • 21 maart 2023: tweede gespreksronde met betrokkenen vanuit Hogeschool Viaa

Uitgebreide informatie

Locatie

Zwolle

Publicatiedatum

03.02.2023

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.