Barneveld
Meer details
Match criteria
Dienstverband
 • Toezichthoudend
Status
 • Afgerond

LID RAAD VAN TOEZICHT (ICT en Bedrijfsvoering)

De Meerwaarde

De Meerwaarde is een protestants-christelijke school in Barneveld voor VMBO en Praktijkonderwijs. Ook verzorgt De Meerwaarde in samenwerking met (en onder licentie van) MBO-Amersfoort een aantal MBO-opleidingen in Barneveld. In en rond het fraaie schoolgebouw aan de Rietberglaan en op een aantal andere locaties (ook bij bedrijven en instellingen) bieden 294 professionele en betrokken medewerkers meer dan 2000 leerlingen en studenten een innovatieve omgeving waar zij op een uitdagende en stimulerende manier hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen uitgroeien tot evenwichtige, gewilde vakmensen en actieve burgers. Door levensecht en toekomstgericht onderwijs worden de talenten van de leerlingen ontwikkeld. Vandaar de slogan 'Geloof in elk Talent!'.

Het zichtbare en voelbare christelijke karakter van de school resulteert erin dat aan leerlingen wordt meegegeven wat het christelijk geloof betekent voor hen en de mensen om hen heen. Aan de houding van College van Bestuur, directie, onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel is de christelijke levensovertuiging zichtbaar. Kijk voor meer informatie op: De Meerwaarde.nl

Raad van Toezicht

Sinds begin 2012 werkt De Meerwaarde met een Raad van Toezichtmodel. De Raad bestaat uit 5 leden; er is daarnaast een éénhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht is in het kader van waardengedreven toezicht strategisch partner voor het College van Bestuur. Naast de reguliere vergaderingen, grotendeels samen met het College van Bestuur, zijn er twee commissies: een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Jaarlijks wordt het functioneren van de Raad van Toezicht geëvalueerd. De kerntaken van de Raad van Toezicht zijn:

 • Toezicht op naleving van de grondslag en doelstellingen van de school;
 • Daar waar de statuten dat vereisen goedkeuring te geven of te onthouden aan besluiten van het College van Bestuur;
 • In strategisch partnerschap met het College van Bestuur te reflecteren op de strategische planning;
 • In staat zijn om draagvlak bij stakeholders te creëren;
 • Het als verantwoord werkgever optreden voor het College van Bestuur;
 • Het als klankbord functioneren voor het College van Bestuur.

Profiel Lid Raad van Toezicht

Als lid van de Raad van Toezicht voldoet u aan de volgende basisvoorwaarden:

 • U onderschrijft de grondslag en de doelstelling van De Meerwaarde;
 • U bent onafhankelijk, en u heeft geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties);
 • U kunt voldoende tijd beschikbaar stellen (120 uur per jaar).

Verder beschikt u als een lid over de volgende basiskwaliteiten:

 • Affiniteit met het onderwijsveld en specifiek met het VMBO, Praktijkonderwijs en MBO;
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende capaciteiten;
 • Strategisch denkvermogen;
 • Gestructureerd doorvragen;
 • Een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • Een proactieve houding en proactief gedrag;
 • Integer en een sterk normbesef;
 • Kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen;
 • Een goed ontwikkelde 'maatschappelijke antenne';
 • Voldoende financieel-economische kennis om de taak voor het goedkeuren van begrotingen en jaarrekeningen te kunnen vervullen;
 • Academisch werk- en denkniveau.

Naast de hierboven beschreven vereisten vragen wij voor deze specifieke positie in de RvT kennis van (en ervaring met) ICT, processen en bedrijfsvoering, zoals;

 • Bedrijfsvoering in het algemeen (zonder huisvesting);
 • Afstemming en interactie bedrijfsvoering met primair onderwijsproces (business/IT-alignement);
 • Kwaliteitsprocessen;
 • ISO-normen i.r.t. bedrijfsvoering, ICT, informatieveiligheid en cybersecurity, AVG;
 • Informatiestrategie, informatiebeleid;
 • Risicobeheersing bedrijfsvoering & ICT;
 • Ethische aspecten bij digitalisering (ook i.r.t. identiteit van de school);
 • Digitalisering van de bedrijfsvoering;
 • Digitale didactiek (gebruik ICT als onderwijshulpmiddel);
 • Digitale geletterdheid (scholieren én docenten);
 • Kunstmatige Intelligentie en datagedreven werken.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige diversiteit in deskundigheid. Door de omvang en de veelzijdigheid is De Meerwaarde een complexe organisatie. Het onderwijsgeld wordt verantwoord besteed door een juiste balans te vinden tussen de kwaliteit van het onderwijs en een efficiënte organisatie. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt bovendien gestreefd naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen.

Overige informatie

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Naast de vergaderingen hebben Leden van de Raad van Toezicht soms commissieoverleg en overleg met stakeholders. De vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht van De Meerwaarde is in lijn met de governancecode en de daartoe geformuleerde richtlijnen van de VTOI.

Planning van de procedure (data onder voorbehoud)

26 oktober 2023: start werving
18 november 2023: einde reactie termijn voor kandidaten
30 november 2023: eerste gespreksronde met consultants van Pandion
11/12 december 2023: tweede gespreksronde met vertegenwoordigers van De Meerwaarde
Week 51 2023: kennismaking met voltallige Raad van Toezicht en besluit tot benoeming

Uitgebreide informatie

Locatie

Barneveld

Publicatiedatum

26.10.2023

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.