Ede
Meer details
Match criteria
Regio
 • Gelderland
 • Overijssel
 • Flevoland
 • Drenthe
 • Utrecht
Dienstverband
 • Toezichthoudend
Status
 • Afgerond

LID RAAD VAN TOEZICHT (HRM) (afgerond)

Vervuld

Bethanie

Bethanië is een kleinschalige, protestants-christelijke, zelfstandige zorgorganisatie die zorg verleent aan kwetsbare mensen, veelal ouderen, in de gemeente Ede, zowel in Bethanië als in Wicherumloo (Wekerom) en sinds november 2017 ook in de Gaarde in Ederveen. Bethanie levert zorg, begeleiding en ondersteuning in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast levert Bethanië diverse particuliere diensten aan ouderen. Ruim 200 medewerkers en 180 vrijwilligers zijn betrokken bij de zorg en/of behandeling aan ruim 80 cliënten. Daarnaast zijn er gemiddeld 40 vrijwilligers, 7 dagen per week actief voor Hospice Ede, De Olijftak, onderdeel van de Stichting Bethanië. Medewerkers van Bethanië bieden meerwaarde aan kwetsbare ouderen. Zij zijn erop gericht om cliënten naar vermogen zelf sturing te helpen geven aan hun eigen leven. Zelfzorg, zorgzaamheid voor elkaar én adequate behandeling en verzorging zijn goed op elkaar afgestemd. Bethanië ondersteunt kwetsbare ouderen, kostbaar in Gods ogen, zoals een lelie in het veld.

Identiteit en zorgvisie

De Stichting Bethanië heeft een protestants-christelijke identiteit. De grondslag van de Stichting is de Bijbel als Gods Woord in verbondenheid met het gereformeerde belijden. De medewerkers dragen bij aan de doelstelling van Bethanië door het ondersteunen en versterken van de eigen regie van kwetsbare ouderen, vanuit een protestants-christelijke identiteit. Er is sprake van een wederkerige relatie tussen cliënten en medewerkers in gezamenlijke afhankelijkheid van onze Schepper. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde, wordt zorg verleend aan alle zorgvragers, ongeacht ras, geslacht, geloofsovertuiging of geaardheid. Wij kennen onze cliënten, komen tegemoet aan wat voor hen belangrijk is en gaan een langdurige vertrouwensband met hen aan.

Organisatie

De medewerkers staan dichtbij de bewoners en werken in kleine overzichtelijke teams op diverse terreinen: thuiszorg. somatiek, kleinschalig wonen (PG), hospice, dagbesteding, horeca, huishouding en een team voor de locatie Wicherumloo in Wekerom. De medewerkers en teams hebben veel ruimte en eigen verantwoordelijkheid om samen met de cliënt te komen tot de meest passende totaaloplossing op basis van zijn of haar behoefte. De teamcoördinatoren rapporteren aan het managementteam. Het managementteam wordt gevormd door de manager facilitaire dienst, de manager zorg en de (eenhoofdige) Raad van Bestuur.

Stichting De Oldenhof

Stichting de Oldenhof verhuurt op het terrein van de Stichting Bethanië in totaal 54 royale seniorenappartementen, verdeeld over twee fraaie complexen: De Oldenhof en De Platteelhof. De bewoners wonen en leven zo zelfstandig mogelijk zolang het kan, gecombineerd met hulp of zorg vanuit Bethanië, wanneer daar behoefte aan is. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van de vele overige faciliteiten van Bethanië zoals de winkel, de kapper, het zwembad, horeca, etc. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de Raad van Toezicht van Bethanië. De Raad van Bestuur van Bethanië fungeert tevens als directeur voor Stichting De Oldenhof

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De samenstelling is gericht op een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid die de Raad in staat stelt om aan haar taak en verplichtingen te voldoen. De Raad van Toezicht vergadert regulier ongeveer 5-7 keer per jaar. De Raad van Toezicht heeft een integrale verantwoordelijkheid, maar onderscheidt naast de rollen van voorzitter en vice-voorzitter de volgende profielen:

 • Organisatieontwikkeling, HRM en juridisch;

 • Financieel-economisch en Vastgoed;

 • Kwaliteit, Zorg en Veiligheid.

De Raad van Toezicht werkt met een aantal subcommissies. Ieder lid is tevens lid van één of meerdere van deze commissies:​​​​​

 • Remuneratiecommissie;

 • Auditcommissie financiën;

 • Commissie Zorg Kwaliteit en Veiligheid.

Met ingang van 1 januari 2017 is in Nederland de Governancecode Zorg van kracht. Deze vervangt de oude code uit 2010. Sindsdien is er veel veranderd in de zorg en zijn de opvattingen over goed bestuur en toezicht, professioneel handelen en governance ontwikkeld naar de normen van deze tijd. Voor goede zorg zijn goed bestuur en toezicht een belangrijke voorwaarde. De Raad van Toezicht van Bethanië is zich daarvan bewust en sluit in haar handelen en in de reglementen daarop aan.
De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de bestuurder ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Bovendien treedt de Raad op als werkgever van de bestuurder en als toetsend klankbord en adviseur als het gaat om strategische vraagstukken. Belangrijke thema’s zijn: de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de kwaliteit van de geleverde zorg, de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de zorgorganisatie, het financiële verslaggevingsproces, vaststelling jaarrekening, goedkeuren begroting en de naleving van de wet- en regelgeving.

Vacatures en profielen

Op dit moment is er één vacature in de Raad van Toezicht. Aan het nieuwe lid worden algemene functie-eisen gesteld en daarnaast aanvullende eisen per profiel. Beiden worden onderstaand nader omschreven.

Algemeen profiel

U hebt affiniteit met (ouderen)zorg en u hebt een eigentijdse opvatting over toezicht houden en governance. U voelt zich inhoudelijk betrokken bij de hoofdlijnen van het beleid, waarbij u kritisch bent op de juiste balans tussen deze betrokkenheid en uw controlerende rol op afstand. Naast uw integrale verantwoordelijkheid wordt er expertise verwacht vanuit uw specifieke aandachtsgebied.
U heeft een academisch werk- en denkniveau. U beschikt over kennis van, inzicht in en begrip van de actualiteit binnen de zorgsector. U beschikt over een breed netwerk en u kunt in teamverband werken. Wij zijn op zoek naar leden die zich herkennen in de protestants-christelijke identiteit van de organisatie, wat tot uiting komt in belijdend en actief lidmaatschap van één van de protestantse kerken. Er wordt gestreefd naar een spreiding in leeftijd, geslacht, deskundigheid en regionale binding binnen de Raad van Toezicht.

Algemene functie-eisen

 • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau;

 • U heeft ruime bestuurlijke ervaring in/met grote en complexe organisaties;

 • U hebt affiniteit met of kennis van de zorgsector en de doelgroepen waar Bethanië zich op richt;

 • U heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;

 • Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel staan bij u hoog in het vaandel;

 • U bent in staat een onafhankelijke en kritische houding aan te nemen;

 • U bent besluitvaardig, resultaatgericht en doortastend;

 • U kunt op strategisch niveau denken en opereren;

 • U kunt beleidsdocumenten doorgronden en analyseren;

 • Zowel landelijk als regionaal heeft u inzicht in het beleid op het gebied van (ouderen)zorg en welzijn;

 • Vanuit uw kritische reflectie op uw eigen gedrag en uw bijdrage als toezichthouder en op het gedrag van anderen, draagt u bij aan de aanspreekcultuur;

 • U onderschrijft de missie, visie en doelstellingen van Bethanië:

 • U bent belijdend en meelevend lid van een van de protestantse kerken;

 • U beschikt over voldoende tijd;

 • U bent bereid tot permanente educatie (persoonlijk en als team) volgens scholings- en ontwikkelplan;

 • U werkt volgens de vigerende Governance Code.


Profiel organisatieontwikkeling, HRM en juridisch

 • Brede eigentijdse kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en strategische aspecten van HRM, bij voorkeur in de (ouderen)zorg.

 • Aantoonbare affiniteit met het juridische vakgebied, bij voorkeur gezondheidsrecht, compliance en governance regels.

 • Kritische gesprekspartner kunnen zijn voor de Raad van Bestuur en/of externe partijen in juridische kwesties.

 • U bent op de hoogte van en hebt een antenne voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en heeft affiniteit met arbeidsmarktcommunicatie en employer branding.

Overig

Omvang van de activiteiten: Ongeveer 8-10 bijeenkomsten per jaar.

Honorarium: Conform de regelgeving van WNT en met inachtneming van het NVTZ Advies Honorering van Raden en Toezicht Zorg en Welzijn 2017

Planning (in concept)

27 september 2019: Start werving

Maandag 21 oktober 2019:

1e Gespreksronde met kandidaten door Pandion Leiderschap (onder voorbehoud)

Locatie

Ede

Publicatiedatum

15.08.2019

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.