Den Haag
Meer details
Match criteria
Regio
 • Zuid-Holland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
Dienstverband
 • Toezichthoudend
Status
 • Afgerond

LID RAAD VAN TOEZICHT (afgerond)

Vervuld

Cardia

Cardia is een eigentijdse christelijke ouderenzorgorganisatie in de regio Haaglanden. De organisatie wordt gekenmerkt door korte communicatielijnen en is kleinschalig georganiseerd. Cardia wil op een innovatieve manier zorgzaam zijn voor ouderen en chronisch zieken, met liefde voor het werk en hart voor elkaar. Cliënten en medewerkers voelen zich persoonlijk gekend. Het motto ‘hart voor zorg’ is in de dagelijkse praktijk zichtbaar in de kernwaarden deskundigheid, plezier en bezieling. Cardia (750 medewerkers) heeft diverse locaties voor wonen, zorg en welzijn. Ook biedt zij thuiszorg en services. Er is zowel sprake van WLZ (Wet langdurige Zorg), ZVW (Zorgverzekeringswet) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gefinancierde producten als van een service- en dienstverleningsaanbod waarvoor de cliënt een eigen bijdrage betaalt. De begrote omzet 2019 bedraagt € 38 miljoen. De organisatie biedt haar dienstverlening aan ruim 1.500 cliënten aan vanuit de volgende locaties en onderdelen:

Locatie Tabitha Loosduinen
Locatie Landscheiding Mariahoeve
Locatie Onderwatershof Rijswijk
Locatie Thuishaven Scheveningen
Locatie Zenobiagang Zoetermeer (start bouw medio 2019)
Extramurale zorg en dienstverlening
Bedrijfsbureau

Cardia kent een platte organisatiestructuur. De eenhoofdige Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en is belast met het besturen van de stichting en het leidinggeven aan de organisatie. Het managementteam wordt gevormd door de bestuurder, twee regiomanagers wonen & zorg, een manager zorg thuis, een manager innovatie & ondersteuning en een manager bedrijfsvoering & control. De regiomanagers wonen & zorg zijn verantwoordelijk voor meerdere locaties met verpleeg- en verzorgingshuiszorg. De manager zorg thuis is verantwoordelijk voor een breed portfolio aan diensten voor ondersteuning aan cliënten die zelfstandig wonen.

Identiteit en waarden

Cardia put haar inspiratie uit de christelijke identiteit. Dit vertaalt zich in liefdevolle zorg, respect, er zijn voor elkaar, persoonlijke aandacht en zin geven aan het leven. Cardia doet er alles aan om cliënten met zeer diverse achtergronden zich thuis te laten voelen. De persoonsgerichte zorg is gebaseerd op het zogenoemde Planetree-zorgconcept. Dat richt zich op:

Betere zorg;
Een (financieel) gezonde organisatie met tevreden cliënten en medewerkers;|
Een plezierige omgeving, die bijdraagt aan het welbevinden van de cliënten.

Strategische agenda en ambities

Het eigenstandig groeien en innovatief doorontwikkelen vormt de basis voor de ambities voor de komende jaren. Het motto voor de komende beleidsperiode is Cardia Merkbaar Beter; voor cliënten en medewerkers en als organisatie door duurzaam te ontwikkelen, te groeien en te ontzorgen. Cardia werkt voortdurend aan een hoge kwaliteit van zorg en realisatie van een gezonde bedrijfsvoering. De groei zal o.a. gerealiseerd worden door uitbreiding van de dienstverlening naar omliggende gemeenten. De vastgoedagenda van Cardia is voor de komende jaren gevuld met diverse nieuwbouw – en renovatieprojecten. Daarnaast investeert Cardia in technologische vernieuwing. De ouderenzorg heeft sinds enkele jaren te kampen met grote personeelstekorten. De recente financiële injectie van de overheid biedt mogelijkheden tot groei van dienstverlening. De realisatie daarvan wordt bemoeilijkt door krapte op de arbeidsmarkt. Cardia pakt deze uitdaging op creatieve manier aan door oplossingen op maat aan te bieden en door een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht neemt de Zorgbrede Governancecode (2017) als uitgangspunt in haar functioneren. Daarnaast spelen statuten, reglementen, de ambitienotitie, de HKZ-systematiek en cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken een belangrijke rol in het toetsingskader. De Raad oefent toezicht uit op de bestuurder ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Bovendien treedt de Raad op als werkgever van de bestuurder en als toetsend klankbord en adviseur als het gaat om strategische vraagstukken. Belangrijke thema’s zijn: de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de kwaliteit van de geleverde zorg, de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de zorgorganisatie, het financiële verslaggevingsproces, vaststelling jaarrekening, goedkeuren begroting en de naleving van de wet- en regelgeving. De Raad van Toezicht van Cardia neemt vanuit haar professionele rol een actieve en betrokken houding aan. Zij onderhoudt een korte lijn met de Raad van Bestuur en ervaart de communicatie als open en transparant. De Raad van Toezicht is voortdurend kritisch op haar rol en positie en wil zich verdiepen waar dat nodig is.
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter en vice-voorzitter die samen met de Raad van Bestuur de agendacommissie vormen. De samenstelling van de Raad is divers en wordt gekenmerkt door veel kennis van en ervaring in de zorg, (openbaar)bestuur, wetenschap en bedrijfsleven. De Raad van Toezicht vergadert regulier ongeveer 6 keer per jaar. Daarnaast zijn er circa 4 commissievergaderingen per jaar en een aantal themabesprekingen. De Raad van Toezicht is zich bewust van de integrale verantwoordelijkheid, maar onderscheidt daarnaast de volgende commissies:

Remuneratie Commissie
Auditcommissie|
Commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie

Profiel

Door het, volgens het rooster van aftreden, regulier aftreden van één van de leden van de Raad van Toezicht, is er een vacature ontstaan. Vanwege de impact van arbeidsmarktproblematiek op de organisatie en de behoefte van de Raad van Toezicht aan aanvullende specialistische kennis op dat terrein, zoekt zij naar een nieuw lid met specifieke kennis en achtergrond op de gebieden HRM, marketing en PR.

Vanwege de ruim aanwezige kennis van en ervaring in de zorg in de huidige Raad van Toezicht is affiniteit met de ouderenzorg gewenst, maar is ervaring in deze sector geen vereiste. U hebt een eigentijdse opvatting over toezicht houden en governance. Ervaring als toezichthouder is eveneens geen vereiste. De huidige setting in de Raad biedt voldoende mogelijkheden om te groeien in deze rol. Naast uw integrale verantwoordelijkheid wordt er van u expertise verwacht vanuit uw specifieke aandachtsgebieden HRM, marketing en PR.

U verbindt zich aan de kernwaarden van Cardia en u voelt zich inhoudelijk betrokken bij de hoofdlijnen van het beleid. U bent kritisch op de juiste balans tussen deze betrokkenheid en uw controlerende rol op afstand. U heeft een academisch werk- en denkniveau. U bent bereid te investeren in uw kennis van en inzicht in de actualiteit binnen de zorgsector en in uw rol als toezichthouder. U beschikt over een breed netwerk en u kunt in teamverband werken.

Wij zijn op zoek naar kandidaten die zich herkennen in dit ambitieuze en uitdagende profiel, de christelijke identiteit van de organisatie onderschrijven en dit in hun persoonlijk leven uitdragen en daar invulling aan geven vanuit een Protestants-Christelijke identiteit. Het is een pré wanneer u woonachtig bent in en bekend bent met de regio Haaglanden. In verband met de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, roepen wij met name vrouwelijke kandidaten op te reageren.

Kwaliteiten. competenties en expertise

Kwaliteiten en competenties

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten, strategisch inzicht en helikopterview;
 • Uitstekende analytische capaciteiten en het vermogen tot oordeelsvorming;
 • Het vermogen en de attitude om als klankbord te fungeren voor de bestuurder en om het totale beleid van Cardia en het functioneren van de bestuurder te kunnen toetsen en beoordelen;
 • Gevoel voor rolzuiverheid en een scherp inzicht in de rolverdeling tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • In staat zijn om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, crisisbestendig zijn, en bereid en in staat tot concessies, consensus en teamvorming;
 • Integriteit en onafhankelijkheid, beschikbaarheid, en geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • Proactiviteit, sparring partner en teamspeler; humor en reflecterend vermogen op eigen rol, positie en gedrag.

Expertise (HRM, marketing en PR)

 • U beschikt over expertise op het gebied van strategisch HRM en personele vraagstukken in de zorg;
 • U bent op de hoogte van en hebt een antenne voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hebt bijzondere affiniteit met marketing, arbeidsmarktcommunicatie en employer branding.

Overigen

Omvang van de activiteiten
Minimaal 6 reguliere vergaderingen per jaar, ca. 4 commissievergaderingen en een aantal themabijeenkomsten; totaal ca. 1-3 dagdelen per maand.

Honorarium
Conform de regelgeving van WNT en met inachtneming van NVTZ Advies Honorering van Raden en Toezicht Zorg en Welzijn 2017.

Planning van de procedure

 • 16 maart 2019: Start werving
 • 6 april 2019: Sluiting reactietermijn kandidaten
 • 17 april 2019: Eerste gespreksronde, gesprekken met Pandion Leiderschap
 • 21 mei 2019: Tweede gespreksronde, gesprekken met betrokkenen van Cardia
 • 31 mei 2019: Benoeming Lid Raad van Toezicht

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

16.03.2019

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.