Oost-Nederland
Meer details
Match criteria
Status
 • Afgerond

LID RAAD VAN TOEZICHT

Scholengroep Hannah

Scholengroep Hannah staat voor kwalitatief goed onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar. Onderwijs met een christelijk profiel dat eigentijds is en aantrekkelijk. De vereniging bestaat uit 12 scholen in de regio’s Twente, Salland en Drenthe. Op de scholen zetten 235 betrokken professionals zich in voor het onderwijs aan 1750 leerlingen. Vanuit drie centrale thema's wordt de vorming van de leerlingen betekenis gegeven en in de praktijk gebracht:

 • school als hoopvolle plek;
 • toekomstgericht organiseren en opleiden;
 • christelijke identiteit als bron.

In dit filmpje wordt het koersplan #2026 uitgebreider toegelicht.

Scholengroep Hannah vormt een christelijke gemeenschap die zich laat inspireren door het Evangelie van Jezus Christus. Dat Evangelie is bron en norm voor heel het leven en het werk van alledag. Daarbij laat zij zich in het bijzonder inspireren door de kernwaarden. In de liefde vinden deze waarden hun samenvatting: vertrouwen, veilig, verantwoordelijk, aandacht en dankbaar. Klik hier voor de website van Scholengroep Hannah.

Bestuurlijke agenda

Scholengroep Hannah heeft de achterliggende jaren flink geïnvesteerd in het eigen onderscheidende profiel: een hoopvolle plek met een kwalitatief onderwijsaanbod. Thema’s als christelijke identiteit, onderwijskwaliteit en het van betekenis zijn voor de directe omgeving voeren de boventoon. Scholengroep Hannah hecht veel waarde aan de verbinding tussen de scholen en de directies in een lerend netwerk. Dit vraagt om het voortdurend investeren in en onderhouden van een professionele cultuur waarin eigenaarschap en kwaliteitsdenken op alle niveaus centraal staan. Scholengroep Hannah wil een aansprekende aanbieder van onderwijs zijn voor ouders en leerlingen en een aantrekkelijke werkgever voor professionals. Dit veronderstelt een adequate ondersteuning en een gezonde bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht is een (pro)actieve sparringpartner van het College van Bestuur op al deze onderwerpen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken met betrekking tot de scholengroep. Zij neemt hierbij de principes van Policy Governance als uitgangspunt. Dit model is gericht op waarden gedreven toezicht en het versterken van de onderscheiden rollen van bestuur en toezicht. Startpunt is vertrouwen. Deze werkwijze heeft de Raad van Toezicht verder uitgewerkt in haar Handboek Governance. De Raad van Toezicht adviseert naar eigen inzicht het College van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang en beoogde resultaten van de vereniging, haar achterban (‘eigenaren’) en de scholen. De Raad van Toezicht wil zich voortdurend blijven ontwikkelen en investeert in scholing van haar leden.

Profiel lid Raad van Toezicht (samengevat)

De Raad van Toezicht stelt een aantal algemene eisen aan al haar leden:

 • stemmen van harte in met doel en grondslag van de vereniging als verwoord in de statuten en onderschrijven het identiteitsdocument;
 • hebben oog voor relevante, maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen en weten deze in te passen binnen het gereformeerd primair onderwijs;
 • beschikken samen over voldoende deskundigheid in de vorm van aandachtsgebieden (onderwijs, financiën, personeel, bestuurlijk/juridisch) om adequaat toezicht uit te oefenen;

Naast deze algemene eisen, vraagt de Raad van Toezicht van ieder lid dat die beschikt over de volgende competenties:

 • heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen (betrokken distantie);
 • stelt zich onafhankelijk op ten opzichte van het College van Bestuur, stelt het belang van de vereniging voorop;
 • heeft zicht op de ontwikkelingen in het onderwijs, vanuit brede maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid.

Voor deze specifieke vacature vragen wij van het nieuwe lid:

 • bij voorkeur ervaring als directeur of bestuurder in de publieke sector met deskundigheid in en ervaring met de volle breedte van de bedrijfsvoering (financiën, planning en control, huisvesting en risicobeheer);
 • een proactieve houding en analytisch vermogen om vraagstukken en informatie snel te kunnen doorgronden.

Klik onderstaand voor het volledige functieprofiel.

Planning van de procedure

 • 25 september 2023: gesprekken met betrokkenen vanuit de Raad van Toezicht en College van Bestuur.
 • Oktober 2023: benoeming lid Raad van Toezicht in Ledenraad.

Uitgebreide informatie

Locatie

Oost-Nederland

Publicatiedatum

17.05.2023

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.