Nijkerk
Meer details
Adres
Zandoogje 1, 3863 HS Nijkerk
Match criteria
Gewenst aantal uren
 • 32 - 36 uur
Opleidingsniveau
 • WO

ALGEMEEN DIRECTEUR (afgerond)

Functie omschrijving

Profiel

U geeft op inspirerende wijze leiding aan een groeiende organisatie in een veranderende samenleving. Als overtuigd christen, met visie op de christelijke identiteit, geeft u op een eigentijdse manier vorm en inhoud aan een herkenbaar en onderscheidend profiel van de HSN. U doet dat met gevoel voor de breedte van de achterban. Vanuit uw vernieuwende visie op onderwijs bent u de aanjager van onderwijsontwikkeling. U zoekt voortdurend naar de meest ideale afstemming tussen ontwikkelingen in het onderwijs, in overheidsbeleid en in de maatschappij, en het onderwijsaanbod. Tegelijkertijd borgt en bewaakt u de onderwijskwaliteit en de opbrengsten en bent u verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het verantwoordingsmodel. Als boegbeeld van de organisatie profileert u de HSN en bouwt u aan relaties met interne en externe stakeholders. U ziet en benut kansen om de onderwijskwaliteit verder uit te bouwen en de betekenis van de HSN voor de lokale en regionale gemeenschap te vergroten. Op kaderstellende wijze bewaakt u de eenheid binnen de HSN en koestert u de verscheidenheid van de scholen. U versterkt de professionaliteit van de organisatie door de kwaliteit van de bedrijfsvoering verder te verbeteren.

Taken en verantwoordelijkheden

 • U bewaakt en geeft vorm aan de christelijke identiteit en grondslag van de vereniging en de scholen;
 • U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, vertaling en uitvoering van het strategisch beleidsplan. U adviseert en rapporteert aan het bestuur en vertaalt het beleid kaderstellend richting de scholen;
 • U draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de kwaliteit en ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs, de onderwijsprogrammering en de organisatie;
 • U vertegenwoordigt de HSN in interne en externe overlegsituaties, u legt en onderhoudt politiek/bestuurlijke contacten en positioneert de HSN in diverse relevante netwerken;
 • U geeft rechtstreeks leiding aan de directeuren van de scholen de medewerkers van het bestuurskantoor en de manager van de peuterspeelzalen;
 • U bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, het opstellen van de meerjaren en jaarlijkse begroting en het voorbereiden van de jaarstukken.

Functie eisen

 • U bent overtuigd christen en u bent actief en betrokken lid van een kerkelijke gemeente op gereformeerde grondslag. U heeft kennis van de kerkelijke kaart en gevoel voor de breedte van de achterban van de HSN. U heeft een heldere visie op christelijk onderwijs in een veranderende samenleving en u weet op verbindende wijze de eigenheid van de HSN vast te houden en te versterken. U staat voor identiteitsontwikkeling via directie, leerkrachten tot de persoonlijkheidsvorming van het individuele kind;
 • U heeft een vernieuwende kijk op onderwijs. U bent onderwijskundig sterk en gericht op innovatie en voortdurende verbetering van het aanbod van de HSN. U bent op de hoogte van de actualiteit in onderwijsland, bekend met de 21e eeuwse vaardigheden, en u bent in staat die te vertalen in onderwijsconcepten op de scholen;
 • U bent in staat de onderwijskwaliteit en de opbrengsten te borgen en te verbeteren. U bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het verantwoordingsmodel dat gericht is op monitoren, leren en vertrouwen;
 • U bent een creatieve en ondernemende netwerker. U versterkt de positie van de HSN. U ziet kansen, ontwikkelt initiatieven en vertaalt die in beleid. U bouwt en onderhoudt relaties met de politiek, gemeente, kerken, andere schoolverenigingen, brancheorganisaties, samenwerkingsverband, hogescholen, etc;
 • U bent een sterke persoonlijkheid, daadkrachtig en resultaatgericht. U bent zichtbaar en benaderbaar en maakt verbinding met alle lagen in de organisatie;
 • U toont leiderschap, stelt prioriteiten en durft heldere keuzes te maken;
 • U bent een coachend leider voor de directeuren die bouwt aan een professionele leergemeenschap. U bent richtinggevend en kaderstellend maar ook gericht op eigenaarschap en regelruimte;
 • U bent een goed rentmeester over mensen en middelen. U heeft kennis van en affiniteit met een duurzame en professionele bedrijfsvoering. Van budgetten, verslaglegging tot interne controle. U bent gericht op doelmatige inzet van middelen;
 • U heeft een visie op huisvesting en stemt uw keuzes af op demografische ontwikkelingen;
 • U staat voor een eigentijds personeelsbeleid. U vertaalt ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of in de sector in beleid. U koppelt onderwijsontwikkeling en kwaliteit aan een visie op leren en ontwikkelen van medewerkers;
 • U werkt en denkt op WO-niveau.

Bedrijfsprofiel

De Hervormde Schoolvereniging Nijkerk
De HSN biedt bijbelgetrouw primair onderwijs aan in Nijkerk en omgeving. Centraal daarbij staan verwondering en dankbaarheid voor Gods liefde die zichtbaar is in Zijn Zoon Jezus Christus, onze opgestane Verlosser. Vanuit deze christelijke identiteit wil de HSN werken en invulling geven aan onderstaande kernwaarden: vakmanschap, verantwoordelijkheid en vertrouwen. De HSN heeft een sterke positie in de lokale samenleving en is een groeiende organisatie, zowel autonoom als door een recente fusie.

Vakmanschap
Vakmanschap is essentieel, want iedereen die met de HSN verbonden is mag kwaliteit verwachten. Van het personeel wordt vakbekwaamheid verwacht. Dit betekent dat de HSN investeert in de leerkrachten en voorzieningen beschikbaar stelt waarmee eigentijds onderwijs gegeven kan worden in aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen. Ouders worden hierin gezien als partners. De HSN leert kinderen om vakmanschap te tonen op de diverse vakgebieden. Er wordt gestreefd naar hoge kwaliteit; het maximale dat voor elk kind mogelijk is.

Verantwoordelijkheid
De HSN-scholen voelen een grote verantwoordelijkheid voor de kinderen die ouders aan hen toevertrouwen: unieke mensen met talenten die ontdekt en ontwikkeld mogen worden. Er moet besef zijn van rechten en plichten. Dienstbaarheid en duurzaamheid zijn daarbij onderwerpen die niet alleen een plaats hebben in het onderwijsaanbod, maar ook van toepassing zijn op de organisatie. Verantwoordelijkheid, ook naar elkaar. De HSN leert kinderen om verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, zorg te dragen voor elkaar en zorgvuldig om te gaan met Gods schepping.

Vertrouwen
In de omgang met elkaar is vertrouwen het vertrekpunt, dat geeft ruimte, creativiteit en veiligheid. Vertrouwen geeft ook ruimte om dingen aan de orde te stellen die beter kunnen. De HSN ziet de leerkracht als identiteitsdrager bij uitstek en hij/zij krijgt het vertrouwen daar op een goede manier invulling aan te geven. Binnen de HSN worden verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd, zodat er veel vrijheid ontstaat om talent te ontplooien. Als een leerling van de HSN na acht jaar zijn school verlaat, heeft deze leerling zelfvertrouwen en een realistisch zelfbeeld. Hij kan waardering en vertrouwen geven én ontvangen.

Deze kernwaarden vormen de eenheid waarbinnen onderstaande zes scholen en vijf peuterspeelzalen (zie hieronder) vorm geven aan eigenheid en verscheidenheid:

 • De Appelgaard
 • De Hoeksteen
 • Ichthusschool
 • Johannes Calvijnschool
 • Maranathaschool
 • Rehobothschool
 • Chr. Peuterspeelzaal ‘De Triangel’

Binnen de HSN-scholen wordt onderwijs gegeven aan ongeveer 1200 leerlingen en werken 155 medewerkers (97 fte).
Het bestuur van de HSN bestaat uit zeven personen. Er is gekozen voor het besturingsmodel ‘mandatering.’ De dagelijkse leiding van de HSN is in handen van de algemeen directeur die ondersteund wordt door een administratief medewerker, een beleidsmatige stafmedewerker, een bovenschoolse ICT-coördinator en een extern administratiekantoor.
De HSN is van oudsher een vereniging waarin de betrokkenheid van ouders maximaal is gefaciliteerd. Door hun lidmaatschap van de vereniging en zeggenschap in de Algemene Ledenvergadering hebben zij invloed op het beleid.

Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel
Op vijf scholen van de HSN zijn eveneens locaties van de Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel gevestigd. Vanuit de Bijbelse opdracht wil De Triangel de kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar in contact brengen met Jezus Christus, de opgestane Heiland. De bestuursleden van de HSN zijn tevens bestuurders van de Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Triangel. De Triangel wordt geleid door een manager die rapporteert aan de algemeen directeur van de HSN.

Arbeidsvoorwaarden

Omvang van de functie betreft een dienstverband van 0,8 tot 1,0 fte. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-PO salarisschaal 14-DE.

Planning

5 januari 2019 start werving
26 januari 2019 einde reactietermijn
6 en 7 februari 2019 eerste gespreksronde door Pandion Partners
19 februari 2019 tweede gespreksronde met de Benoemings Adviescommissie (BAC)
week 9 2019 assessment
18 maart 2019 besluitvormende bestuursvergadering
27 maart 2019 derde gespreksronde: arbeidsvoorwaarden en benoeming

Locatie

Nijkerk

Publicatiedatum

02.01.2019

Contactpersoon

Bernhard Kok

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.