ratio pixel
Accolade Zorg

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Accolade Zorg

Accolade biedt zorg op locaties in Assen, Amersfoort, Bilthoven, Bodegraven, Bosch en Duin en Zeist en thuiszorg in de regio’s daaromheen. “Iedere dag een fijne dag, bij u thuis of bij ons thuis.” Dat wil Accolade realiseren met goed opgeleide professionals, samen met mantelzorgers en vrijwilligers. Accolade biedt thuiszorg, zelfstandig wonen, verpleeghuiszorg en dagbesteding. Zorg voor ouderen met lichamelijke of psychische klachten en zorg voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Door een breed aanbod kan Accolade snel meebewegen met een (veranderende) zorgvraag. Bij Accolade Zorg zijn ruim 900 professionals en 450 vrijwilligers werkzaam; de omzet bedraagt circa € 35 miljoen. Accolade betekent omarming en verbinding; liefdevolle zorg en aandacht; vanuit de christelijke identiteit.

Bestuurlijke opgave

De zorgsector is in beweging. Dat geldt niet in het minst voor de ouderenzorg. De vergrijzing resulteert in een groeiende en complexer wordende zorgvraag en een krapper wordende arbeidsmarkt. Daarnaast zijn trends als het langer thuis wonen van ouderen en het bieden van maatwerk van grote invloed op de inrichting van de zorg. De beschikbare middelen staan de komende jaren flink onder druk. De beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg vragen om een andere visie op en inrichting van de zorg. De toenemende extramuralisering vraagt bovendien om herziening van het portfolio. Voor Accolade betekent deze transformatie van de zorg een verschuivend accent naar meer intensieve zorg en de beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen met.’ Er wordt een veel groter beroep gedaan op de informele zorg door vrijwilligers en de eigen netwerken van cliënten een nadrukkelijke verantwoordelijkheid te geven in het faciliteren van zorg en welzijn. Accolade investeert in de beschikbaarheid van kwalitatief goede professionals die als identiteitsdragers vorm en inhoud kunnen geven aan het onderscheidende christelijke profiel van de organisatie. Ook heeft Accolade aandacht voor innovatie en het toepassen van technologie. In de achterliggende jaren heeft Accolade geïnvesteerd in nieuwe en eigentijdse huisvesting. Dat heeft geresulteerd in nieuwbouw en renovatie op meerdere locaties. Op korte termijn vindt nieuwbouw plaats van de locatie d’Amandelboom in Bilthoven en ook op de locatie in Bosch en Duin gaat dit vraagstuk spelen.  

Raad van Toezicht

Accolade kent een bestuursmodel waarin een eenhoofdige Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is betrokken en nabij zowel naar de organisatie als naar elkaar. De Raad van toezicht bestaat momenteel uit zes leden. In de loop van 2024 wordt dit aantal, na het regulier aftreden van drie leden en de werving van twee nieuwe leden, teruggebracht naar vijf leden. De Raad van Toezicht is zich bewust van de integrale verantwoordelijkheid, maar onderscheidt daarnaast drie subcommissies die gericht zijn op deelgebieden:
 • Financiën en Vastgoed
 • Kwaliteit en Professionaliteit
 • Remuneratie en Governance

Profielen

In het uitgebreide functieprofiel (klik onderstaand) zijn de algemene eisen en de basisvereisten beschreven die voor alle leden van de Raad van Toezicht gelden. Daarnaast vragen wij voor deze vacatures specifieke expertise:

Profiel HR & Professionaliteit

 • Brede eigentijdse kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en de strategische aspecten van HR;
 • Inzicht in en een antenne voor ontwikkelingen in de maatschappij en in de arbeidsmarkt en affiniteit met employer branding en het boeien en binden van professionals;
 • Expertise en sensitiviteit om sparringpartner te zijn van de Raad van Bestuur als het gaat om dilemma’s waarin de realiteit van schaarste en het behoud van identiteit en kwaliteit van zorg aan de orde zijn.

Profiel Vastgoed & Financiën

 • Ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken; 
 • Brede expertise in exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed, en inzicht in de vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
 • Bij voorkeur kennis van zorgvastgoed en zorgconcepten, innovaties en toepassing van domotica; 
 • Interesse in de context en sensitiviteit voor de impact van huisvesting, nieuwbouw en/of renovatie op bewoners en medewerkers;
 • Inzicht in en kennis van financieel economische vraagstukken en de financiële continuïteit van de organisatie.

Planning van de procedure

 • 20 oktober 2023: start werving
 • 11 november 2023: einde reactie termijn voor kandidaten
 • Week 47 2023: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion 
 • 7 december 2023: tweede gespreksronde met een afvaardiging van de Raad van Toezicht, OR en Cliëntenraad
 • Week 50 2023: klikgesprek en benoeming Raad van Toezicht