ratio pixel
VCPOZ en Colon

TWEE LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR

VCPOZ en Colon

VCPOZ is een vereniging van 15 Zeeuwse basisscholen. De vereniging is ontstaan nadat in 2016 negen scholen fuseerden, later breidde dit aantal uit tot de het huidige aantal van 15 scholen. VCPOZ geeft onderwijs aan ongeveer 2700 leerlingen en bereidt hen voor op dienstbaar burgerschap en ondersteunt hen bij het ontwikkelen van hun talenten. De Bijbel en christelijk-reformatorische normen en waarden zijn het fundament. 'Samen leren' is de slogan. De kernwaarden zijn: continuïteit, kwaliteit en ontwikkeling. VCPOZ hecht veel waarde aan de ‘couleur locale' van de scholen. Daarom heeft iedere school een lokale Identiteitsraad die zich bezig houdt met de eigen identiteit en kleur van de school.

Colon is een  ondersteunende organisatie voor 21 reformatorische basisscholen in Zeeland. De missie van Colon is het onderwijs te verbinden en te ontwikkelen op basis van de christelijke grondslag. Colon adviseert, stimuleert en faciliteert op het gebied van onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, ICT en financiën. Zij is een landingsplaats voor directeuren en medewerkers om te sparren over allerlei ontwikkelingen in onderwijs en samenleving en die te wegen en te agenderen. 

College van Bestuur

Recent is de bestuurlijke inrichting van VCPOZ en Colon gewijzigd. Dit heeft geresulteerd in de keuze voor een gezamenlijk College van Bestuur voor zowel VCPOZ als Colon. Het College van Bestuur van VCPOZ en Colon bestaat uit twee bestuurders die rapporteren aan de Raad van Toezicht van VCPOZ en aan de Raad van Toezicht van Colon. De bestuurders geven rechtstreeks leiding aan de stafmedewerkers en directeuren van de scholen van VCPOZ en aan de beleidsmedewerkers van Colon. Het College van Bestuur van VCPOZ vormt samen met de directeuren-bestuurders van de overige bij Colon aangesloten scholen een bestuurlijk overleg.

Opdracht College van Bestuur

In de eerste periode na de fusie was het motto van VCPOZ: ‘Samen dragen’ en lag de nadruk op het verbinden van de fuserende scholen en het organisatorisch smeden van één scholengroep. De komende jaren verschuift de focus naar ‘Samen leren’ waarbij de medewerkers gestimuleerd worden zich (verder) te ontwikkelen. Als nieuw College van Bestuur gaat u investeren in een lerende organisatie en professionele cultuur waar  kruisbestuiving tussen de scholen plaatsvindt. Van verbinden op relatie naar verbinden op visie en inhoud. Samen met de directeuren van de scholen ontwikkelt het College van Bestuur een gedragen visie op onderwijs, onderwijskwaliteit en gespreid leiderschap en stuurt daarop. Ontwikkelingen in de samenleving maar ook in de eigen achterban vragen om het voortdurend betekenis geven aan het christelijke identiteitsprofiel van VCPOZ, Colon en van de scholen. Vanuit het vertrekpunt van eenheid in verscheidenheid en met behoud van diversiteit en ruimte voor de lokale context. De strategische agenda van de PO-Raad vraagt van ieder bestuur dat de onderwijskwaliteit op orde is. Daarnaast vraagt zij steeds meer aandacht voor de verantwoording daarvan. Als College van Bestuur gaat u vorm geven aan Regie op Onderwijs Kwaliteit (RoOK). De recente wijziging in de bestuurlijke inrichting vraagt om het opnieuw positioneren van en invulling geven aan zowel het College van Bestuur als het bovenschools management binnen VCPOZ en het bestuurlijk overleg binnen Colon. In gezamenlijkheid gaat u vormgeven aan deze nieuwe situatie. U investeert in een verdere professionalisering van de samenwerking en in een excellente dienstverlening van Colon aan de 21 aangesloten scholen. Ook hier zijn eenheid en verscheidenheid uitgangspunten. U bent als College van Bestuur het gezicht van VCPOZ en Colon binnen én buiten de organisatie, in de sector en in diverse bestuurlijke netwerken en contacten met stakeholders. U bent bovendien verantwoordelijk voor visie op en de realisatie van een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering in alle facetten, waaronder meerdere vraagstukken t.a.v. nieuwbouw of renovatie van de scholen.    

Samenstelling en profiel College van Bestuur

Het College van Bestuur geeft  vorm aan de hierboven beschreven opdracht. Bij de samenstelling van het College van Bestuur streven wij naar een situatie waarin de kennis, expertise, competenties en persoonlijkheden van de beide bestuurders elkaar optimaal aanvullen. Naast de in onderstaand profiel beschreven vereisten is binnen de samenstelling van het College van Bestuur kennis van en ervaring in onderwijs, van de volle breedte van de  bedrijfsvoering, én van dienstverlening vereist. Daarnaast:

 • U bent christen, u weet zich verbonden met de grondslag van VCPOZ en Colon en u bent belijdend lid van één van de kerken uit de achterban. U overziet de breedte van de gereformeerde gezindte en u bent te typeren als een bruggenbouwer;
 • U bent een visionaire, inspirerende en uitdagende leider; een zichtbaar, stevig en daadkrachtig boegbeeld, met gezag, bestuurlijke sensitiviteit en gevoel voor rollen, verhoudingen en governance;
 • Uw stijl is te typeren als: betrokken, verbindend en verdiepend op inhoud en relatie; u heeft oog voor diversiteit en kunt situationeel denken en acteren; vertrouwen is uw uitgangspunt; u bent koersvast, richtinggevend en ruimte biedend; u bent erop gericht anderen in positie te brengen; u bent lerend en reflectief ingesteld;
 • U bent een analytische en strategische denker; kaders stellend en regie voerend;
 • U heeft visie op onderwijskwaliteit en -ontwikkeling, op een eigentijdse organisatie, christelijke identiteit, leiderschap en professionele ondersteuning en dienstverlening;
 • En/of u heeft affiniteit met en visie op een gezonde bedrijfsvoering en financiën;
 • U bent  als ondernemende netwerker het gezicht van VCPOZ en Colon, u positioneert beide organisaties in diverse externe netwerken en u verbindt de binnen- en buitenwereld.

Planning en procedure (enkele data volgen nog)

 • 26 april 2024: start werving;
 • 5 juni 2024: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion Leiderschap;
 • 20 juni 2024: tweede gespreksronde met benoemings(advies)commissies;
 • Week 26, 2024: assessment;
 • 4 juli 2024: kennismaking eindkandidaten met de Raden van Toezicht van VCPOZ en Colon en voorgenomen besluit tot benoeming;
 • 4 juli 2024: afrondend gesprek en arbeidsvoorwaarden.