ratio pixel
Accolade Zorg

LID RAAD VAN TOEZICHT HR & PROFESSIONALITEIT

Accolade Zorg

Accolade biedt zorg op locaties in Assen, Amersfoort, Bilthoven, Bodegraven, Bosch en Duin en Zeist en thuiszorg in de regio’s daaromheen. “Iedere dag een fijne dag, bij u thuis of bij ons thuis.” Dat wil Accolade realiseren met goed opgeleide professionals, samen met mantelzorgers en vrijwilligers. Accolade biedt thuiszorg, zelfstandig wonen, verpleeghuiszorg en dagbesteding. Zorg voor ouderen met lichamelijke of psychische klachten en zorg voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Door een breed aanbod kan Accolade snel meebewegen met een (veranderende) zorgvraag. Bij Accolade Zorg zijn ruim 900 professionals en 450 vrijwilligers werkzaam; de omzet bedraagt circa € 35 miljoen. Accolade betekent omarming en verbinding; liefdevolle zorg en aandacht; vanuit de christelijke identiteit.

Bestuurlijke opgave en HR vraagstukken

De zorgsector is in beweging. Dat geldt niet in het minst voor de ouderenzorg. De vergrijzing resulteert in een groeiende en complexer wordende zorgvraag en een krapper wordende arbeidsmarkt. Daarnaast zijn trends als het langer thuis wonen van ouderen en het bieden van maatwerk van grote invloed op de inrichting van de zorg. De beschikbare middelen staan de komende jaren flink onder druk. De beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg vragen om een andere visie op en inrichting van de zorg. De toenemende extramuralisering vraagt bovendien om herziening van het portfolio. In de zorg komt een zwaarder accent op  intensieve zorg te liggen en wordt de beweging gemaakt van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen met.’ Er wordt een beroep gedaan op de informele zorg door vrijwilligers en de eigen netwerken van cliënten een nadrukkelijke verantwoordelijkheid te geven in het faciliteren van zorg en welzijn. Door de krapte op de arbeidsmarkt zet Accolade Zorg alle zeilen bij om te zorgen voor voldoende goede en bevlogen professionals. In het overheidsbeleid worden de regio en ketensamenwerking veelvuldig genoemd als sturingsprincipes om capaciteitsproblemen in de ouderenzorg tegen te gaan. Dit vraagt van Accolade Zorg om het voortdurend positioneren en laden van het onderscheidende christelijke profiel.  In de Strategie 2023-2027 heeft Accolade Zorg haar ambities voor de komende jaren beschreven. De hierboven beschreven transformatie vraagt echter om nieuwe strategische keuzes en een actualisering van de portfolio strategie. 

De ontwikkelingen in de zorg, zoals de toenemende complexiteit van zorgvragen en de inzet van informele zorg, leiden tot meerdere HR-gerelateerde vraagstukken. Maar ook andere ontwikkelingen spelen een rol. Accolade Zorg investeert voortdurend in de beschikbaarheid van kwalitatief goede professionals die vormgeven aan de veranderende zorg en die staan in de dynamiek van een veranderende organisatie en omgeving. In deze context geven de professionals van Accolade Zorg als identiteitsdragers vorm en inhoud aan het onderscheidende christelijke profiel van de organisatie. 

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. De Raad van Toezicht is zich bewust van de integrale verantwoordelijkheid, maar onderscheidt daarnaast drie subcommissies die gericht zijn op deelgebieden:
•    Financiën en Vastgoed
•    Kwaliteit en Professionaliteit
•    Remuneratie en Governance

Profiel lid Raad van Toezicht HR & Professionaliteit

In het uitgebreide functieprofiel zijn de algemene eisen en de basisvereisten beschreven die voor alle leden van de Raad van Toezicht gelden. Het lid met het profiel HR & Professionaliteit is lid van de commissie Kwaliteit en Professionaliteit en voorzitter van de commissie Remuneratie en Governance. Naast de algemene vereisten die van alle leden gevraagd worden, vragen wij van dit lid: 

  • Brede eigentijdse kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen en de strategische aspecten van HR;
  • Inzicht in en een antenne voor ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt en affiniteit met employer branding en het boeien en binden van professionals;
  • Expertise en sensitiviteit om sparringpartner te zijn van de Raad van Bestuur als het gaat om dilemma’s waarin de realiteit van schaarste op de arbeidsmarkt en het behoud van identiteit en kwaliteit van zorg aan de orde zijn;
  • Uw stijl is ondernemend, daadkrachtig en creatief en u denkt in kansen en mogelijkheden. Met een scherpe en zakelijke blik heeft u zicht op externe trends en ontwikkelingen. In uw denken legt U voortdurend de verbinding tussen de buitenwereld en de interne organisatie;
  • Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten. 

Planning van de procedure

  • 7 juni 2024: start werving
  • 24 augustus 2024: einde reactie termijn voor kandidaten
  • 3 september 2024: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion 
  • 16 september 2024: tweede gespreksronde met een afvaardiging van de Raad van Toezicht, OR en Cliëntenraad
  • 23 september 2024: klikgesprek en benoeming Raad van Toezicht