ratio pixel
LEV Scholengroep West Nederland

LID/AANKOMEND VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

LEV Scholengroep West-Nederland

LEV-WN is een vereniging voor primair en speciaal onderwijs, waar 26 gereformeerde scholen voor primair onderwijs deel van uit maken, waarvan één school voor primair speciaal onderwijs. De aansturing van de organisatie is in handen van een directeur-bestuurder, die leidinggeeft aan de directeuren van de 26 aangesloten scholen en aan de medewerkers van het bestuurskantoor. De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering van het beleid en is strategisch partner voor de directeur-bestuurder. Onderstaande organogram geeft een beeld van de inrichting van de organisatie.

LEV-WN is een organisatie waarin Gods Woord, de Bijbel, centraal staat. In wat zij zegt en doet blijkt het leven uit de genade van Jezus Christus, onze Redder. LEV-WN kiest voor duidelijke herkenbaarheid (medewerkers en leerlingen als navolgers van Christus) die zij uitdraagt in het primair onderwijs. Dit is zichtbaar in de scholen (met name in de pedagogische opdracht, in het onderwijskundig beleid, in het personeelsbeleid) en in de maatschappij. 

Raad van Toezicht

De Raad bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht heeft als taak toe te zien op de uitvoering van het beleid door de directeur-bestuurder, op de gang van zaken in de vereniging en op de bij LEV-WN aangesloten scholen. De Raad van Toezicht werkt aan haar eigen professionalisering en heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een toezicht visie (binnenkort beschikbaar). De Raad van Toezicht kent een remuneratiecommissie, een auditcommissie, een identiteitscommissie en een onderwijskwaliteitscommissie.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een lid met  een algemeen bestuurlijk profiel en voorzitterskwaliteiten. U heeft een eigentijdse opvatting over bestuur, toezicht en governance. U bent in staat leiding te geven  aan en besluiten te nemen in de Raad van Toezicht. U beschikt over de verbindende vaardigheden om de Raad van Toezicht vanuit een gezamenlijk belang als een optimaal samenwerkend geheel te laten functioneren. Naast de genoemde competenties zijn wij op zoek naar iemand die:

•    Een navolger is van Christus;
•    In staat is de missie en visie van LEV-WN uit te dragen;
•    Beschikt over algemeen bestuurlijke kwaliteiten, expertise en ervaring;
•    Ervaring heeft met en kennis van moderne Governance;
•    Affiniteit heeft met onderwijs, met de Bijbel als basis;
•    Een onafhankelijk denker is met voldoende maatschappelijke ervaring en relevante netwerken;
•    Goed kan samenwerken en verschillende invalshoeken bij elkaar kan brengen;
•    Voldoende tijd beschikbaar heeft en in, of dichtbij, het verzorgingsgebied woont. 

Klik onderstaand voor het uitgebreide wervingsprofiel.
 

Planning van de procedure (concept)

13 oktober 2021 start werving
7 november 2021: einde reactie termijn voor kandidaten

1e gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion (datum volgt)
2e gespreksronde kandidaten met betrokkenen van de Raad van Toezicht van LEV-WN (datum volgt)
3e gespreksronde kennismaking eind kandidaat met voltallige Raad van Toezicht (datum volgt)