ratio pixel
De Schutse

BESTUURDER

De Schutse

De Schutse is een landelijke, identiteitsgebonden instelling voor kinderen en (jong)volwassenen met een beperking. Zij ontvangen woonzorg, dagbesteding, behandeling of ambulante begeleiding in een omgeving waar Gods Woord en de daarop gegronde drie belijdenisgeschriften leidend zijn. De Schutse hecht grote waarde aan de eenheid tussen gezin, kerk en instelling. Juist die gedeelde basis geeft veel verbondenheid tussen cliënten, hun ouders en verzorgers, medewerkers en vrijwilligers. De organisatie bestaat uit ruim 500 professionals die zorg verlenen aan 250 cliënten. 

Kijk ook op de website van De Schutse.

De opdracht

De ontwikkeling van De Schutse als organisatie werd de achterliggende jaren gekenmerkt door sterke groei in omvang. Daarnaast is ook de diversiteit en de complexiteit van het zorgaanbod toegenomen. Ook de methodiekontwikkeling stond niet stil. Samen met Adullam is het begeleidingsmodel ontwikkeld en geïmplementeerd. Aan de inrichting van de governance is eveneens aandacht besteed. De huidige inrichting en samenstelling is eigentijds en professioneel te noemen. De Schutse kan getypeerd worden als een ondernemende, en wendbare organisatie met een sterke executiekracht.  De financiële en vermogenspositie van De Schutse is sterk. Voor de komende jaren heeft de organisatie behoefte aan een visie op de toekomst op korte en lange termijn. Ontwikkelingen in de samenleving en in de sector gehandicaptenzorg vragen om het voortdurend bepalen van de eigen positie van De Schutse. De reformatorische identiteit en grondslag zijn wezenlijk in het bestaansrecht van De Schutse en vragen om voortdurende vertaling naar waarden, leer en dagelijks handelen van de professionals. Dit vraagt van bestuur en organisatie om het eigen onderscheidende profiel telkens opnieuw te laden. Om een duidelijke focus die om scherpe en integrale strategische keuzes vraagt. De Schutse wil zich bovendien meer en meer ontwikkelen naar een professionele organisatie in beleid, leiderschap, cultuur en bedrijfsvoering. Het is van belang om de organisatie, toezicht, medezeggenschap en achterban in dit proces mee te nemen en te investeren in samenhang, verbinding, draagvlak en eigenaarschap op alle niveaus. De kwaliteit van zorg is op orde, de inbedding van de ASBM methodiek kan nog verder worden versterkt. De bedrijfsvoering vraagt voortdurend om strategische keuzes t.a.v. veranderende financiering,  strategisch personeelsbeleid en vastgoedvraagstukken. De nieuwe bestuurder investeert in de relatie met de Raad van Toezicht, het beleidsteam en medezeggenschap. Daarnaast hecht De Schutse veel waarde aan de contacten met externe stakeholders en het profileren en positioneren van de organisatie in netwerken en (mogelijke) samenwerkingen. 

Profiel

U herkent zich in de reformatorische identiteit en de grondslag van De Schutse en draagt die in leer en leven uit. U kent de achterban van De Schutse van binnenuit. U bent een stabiele en onafhankelijk denkende bestuurder met visie op en affiniteit met zorg. Strategisch sterk, ondernemend, met overzicht, besluitvaardig, richtinggevend en koersvast. U combineert uw zakelijkheid met waardering, sensitiviteit en oprechte aandacht voor mensen. U heeft visie op en investeert in een professionele organisatie en cultuur waarin de identiteit de norm is en waar eigenaarschap wordt versterkt. U biedt kaders en geeft vertrouwen en ruimte en bewaakt de samenhang. U bent zichtbaar en toegankelijk, reflectief en communicatief sterk. U hecht aan een open dialoog waarin zenden en ontvangen in balans zijn en u bent in staat om de organisatie op alle niveaus mee te nemen en draagvlak te creëren. U heeft kennis van de volle breedte van bedrijfsvoering en processen. U bent een ondernemende netwerker die De Schutse met overtuiging profileert, kansen ziet en gericht is op samenwerking. U beschikt over een HBO- of WO werk- en denkniveau.

Voor het volledige functieprofiel, klik hieronder.

Planning van de procedure

29 september 2022: start werving
7 november 2022: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion
24 november 2022: tweede gespreksronde kandidaten met betrokkenen van De Schutse
Optioneel wordt een assessment ingezet.