Alphen aan den Rijn
Meer details
Match criteria
Regio
  • Zuid-Holland
  • Noord-Holland
  • Gelderland
Dienstverband
  • Toezichthoudend
Status
  • Afgerond

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Nieuw

LEV Scholengroep West Nederland

LEV is Hebreeuws voor “hart”. Het typeert onze energieke onderwijsorganisatie. LEV-WN telt 25 voluit christelijke basisscholen in het westen van het land, met de Bijbel als basis, waar circa 3800 leerlingen onderwijs krijgen. Bij ons staan liefde en vertrouwen centraal. Van daaruit geloven we in ontwikkeling, van leerlingen, maar zeker ook van onze medewerkers.

Identiteit
LEV-WN is een organisatie waarin Gods Woord, de Bijbel, centraal staat. In wat we zeggen en doen blijkt dat we leven uit de genade van Jezus Christus, onze Redder. LEV-WN kiest voor duidelijke herkenbaarheid (medewerkers en leerlingen als navolgers van Christus) die zij uitdraagt in het primair onderwijs. Dit is zichtbaar in de scholen (met name in de pedagogische opdracht, in het onderwijskundig beleid, en het personeelsbeleid) en in de maatschappij.

Missie: “Geloof in ontwikkeling”
LEV-WN ziet het als haar opdracht de ontwikkeling van het kind te stimuleren. De inspiratie voor die ontwikkeling wordt gevonden in het geloof in de levende God met Gods woord als fundament en als richtingwijzer voor ons leven. LEV-WN wil een veilige- en uitdagende leeromgeving creëren waarbinnen het unieke kind zijn van God gekregen talenten en gaven ontwikkelt. Daarbij is veel aandacht voor de manier waarop we met elkaar omgaan en het belang van respect voor jezelf en anderen. LEVWN-scholen hebben allemaal een eigen karakter. Dat wordt bepaald door de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders. Binnen LEV-WN krijgen zij de ruimte om hun school een eigen gezicht te geven. Onderling werken de LEV-WN-scholen nauw met elkaar samen: zo leren zij van elkaar en maken zij gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. En dat komt de leerlingen van de LEVWN-scholen weer ten goede.

Organisatie
LEV-WN is een vereniging voor primair onderwijs, waar 25 scholen voor primair deel van uit maken, waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs. De aansturing van de organisatie is in handen van een directeur-bestuurder, die leidinggeeft aan de directeuren van de 25 aangesloten scholen en aan de medewerkers van het bestuurskantoor. De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering van het beleid en is strategisch partner voor de directeur-bestuurder.

Wie zoeken we?

We zoeken twee nieuwe leden die specifieke kennis en ervaring hebben op het gebied van respectievelijk Financiën-Vastgoed en HR-Juridisch. Eén van de leden zal op voordracht benoemd worden van de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad.

Behalve kennis en ervaring op genoemde thema’s zijn wij op zoek naar een man of vrouw die:
• Een navolger van Christus is;
• In staat is de missie en visie van LEV-WN uit te dragen;
• Beschikt over algemeen bestuurlijke kwaliteiten, expertise en ervaring;
• Ervaring heeft met en kennis van governance;
• Een helder beeld heeft van de rol van medezeggenschapsraden;
• Een onafhankelijk denker is met voldoende maatschappelijke ervaring en relevante netwerken;
• Goed kan samenwerken en verschillende invalshoeken bij elkaar kan brengen;
• Voldoende tijd beschikbaar heeft en in, of dichtbij het verzorgingsgebied woont.
• Zich onafhankelijk en kritisch kan opstellen.

Raad van Toezicht

De Raad bestaat uit vijf leden. De Raad heeft als taak toe te zien op de uitvoering van het beleid door de directeur-bestuurder, op de gang van zaken in de vereniging en op de bij LEV-WN aangesloten scholen. De Raad fungeert daarnaast als klankbord van de directeur-bestuurder en is werkgever. De Raad werkt aan haar eigen professionalisering en heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een toezicht visie (binnenkort beschikbaar). De RvT kent een remuneratiecommissie, een auditcommissie, een identiteitscommissie en een onderwijskwaliteitscommissie.

Overige bijzonderheden

Tijdsbesteding:
we gaan uit van een gemiddelde tijdsbesteding van 120 uur per jaar.
Bezoldiging:
het gaat om een bezoldigde functie, hoogte vergoeding op te vragen.
Meer informatie:
bestuursverslag 2019 en overige info vindt u op www.lev-wn.nl

Planning

U kunt reageren op deze vacature tot en met 29 augustus. Na deze datum graag even overleg.

Procedure:

1e gespreksronde met Pandion Leiderschap 11 september
2e gespreksronde met LEV-WN in week 40 (nog nader te plannen)

Uitgebreide informatie

Locatie

Alphen aan den Rijn

Publicatiedatum

03.07.2020

Contactpersoon

Gerard Veldman

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.