Rotterdam
Meer details
Match criteria

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (afgerond)

Vervuld

Functie omschrijving

Profiel

U hebt affiniteit met ouderenzorg en u hebt een eigentijdse opvatting over toezicht houden en governance. U voelt zich inhoudelijk betrokken bij de hoofdlijnen van het beleid, waarbij u kritisch bent op de juiste balans tussen deze betrokkenheid en uw controlerende rol op afstand. Naast uw integrale verantwoordelijkheid wordt er expertise verwacht vanuit uw specifieke aandachtsgebied.

U heeft een academisch werk- en denkniveau. U beschikt over kennis van, inzicht in en begrip van de actualiteit binnen de zorgsector. U beschikt over een breed netwerk en u kunt in teamverband werken. Wij zijn op zoek naar leden die zich herkennen in de protestants-christelijke identiteit van de organisatie, die onderschrijven, en in hun persoonlijk leven uitdragen en invulling geven.

Aanleiding vacatures

Op dit moment zijn er drie vacatures in de Raad van Toezicht die om verschillende redenen zijn ontstaan. Door regulier aftreden in verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn, door een vervroegd aftreden, en een vacature die reeds langere tijd niet was ingevuld.

Functie eisen

Kwaliteiten en competenties

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, strategisch inzicht en helikopterview;
 • Uitstekende analytische kwaliteiten en het vermogen tot oordeelsvorming;
 • Het vermogen en de attitude om als klankbord te fungeren voor de bestuurder en om het totale beleid van Sonneburgh en het functioneren van de bestuurder te kunnen toetsen en beoordelen;
 • Gevoel voor rolzuiverheid en een scherp inzicht in de rolverdeling tussen Raad van Toezicht en Bestuurder;
 • In staat zijn om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, crisisbestendig zijn, en bereid en in staat tot concessies, consensus en teamvorming;
 • Integriteit en onafhankelijkheid, beschikbaar, en geen sprake van onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • Affiniteit met de doelstelling en de functie van Sonneburgh;
 • Inzicht in en visie op een veranderende organisatie;
 • Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar minimaal één lid met affiniteit met de regio en grootstedelijke dynamiek en verhoudingen;
 • Oog voor historie, resultaatgerichtheid en daadkracht;
 • Proactief, teamspeler, reflecterend vermogen op eigen rol, positie en gedrag.

Portefeuille Ondernemerschap en innovatie

 • Visie op en bij voorkeur ervaring in ondernemerschap;
 • Lange termijn visie met oog voor doelstellingen op korte termijn;
 • Affiniteit met en kennis van innovatie, technologie en big data.

Portefeuille Kwaliteit en Veiligheid

 • Kennis van en ervaring als specialist of professional in de zorg;
 • Academisch/wetenschappelijke achtergrond is een pré;
 • Kennis van kwaliteit van zorg en de beoordeling daarvan en in staat zijn om vanuit de toezichthoudende rol om te gaan met specifieke dilemma’s.

Portefeuille Identiteit (benoeming op voordracht van de Cliëntenraad)

 • Ervaring als geestelijke;
 • Beschikt over een antenne voor maatschappelijke ontwikkelingen en is in staat deze (ethisch) te duiden vanuit de identiteit van de organisatie;
 • Visie op de identiteit van de organisatie in relatie tot doelgroepen en arbeidsmarktproblematiek.

Bedrijfsprofiel

Organisatie
Hervormde Stichting Sonneburgh te Rotterdam, biedt op drie locaties zorg- en dienstverlening aan ouderen met een indicatie op basis van de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Kenmerkend is de combinatie van service-/aanleunwoningen, appartementen voor bewoners met een lichtere zorgvraag en verpleeghuisplaatsen. Sonneburgh heeft een sterke eigen positie in de regio. De als warm en betrokken ervaren zorg wordt verleend vanuit een protestants-christelijke levenshouding. De cultuur in de organisatie is open en informeel en wordt gekenmerkt door: samenwerking, wederzijds respect, vertrouwen en identiteit. De organisatie wordt geleid door één bestuurder. Het toezicht is in handen van de Raad van Toezicht. Binnen Sonneburgh zijn ongeveer 275 medewerkers werkzaam. De omzet bedraagt ongeveer €25 miljoen. Zie voor meer informatie: www.sonneburgh.nl

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht neemt de Zorgbrede Governancecode (2017) als uitgangspunt in haar functioneren. De Raad oefent toezicht uit op de bestuurder ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Bovendien treedt de Raad op als werkgever van de bestuurder en als toetsend klankbord en adviseur als het gaat om strategische vraagstukken. Belangrijke thema’s zijn: de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de kwaliteit van de geleverde zorg, de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de zorgorganisatie, het financiële verslaggevingsproces, vaststelling jaarrekening, goedkeuren begroting en de naleving van de wet- en regelgeving. Daarnaast zijn voor Sonneburgh ondernemerschap, innovatie, technologische ontwikkelingen en identiteit belangrijke items op de agenda van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De samenstelling is gericht op een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid die de Raad in staat stelt om aan haar taak en verplichtingen te voldoen. De Raad van Toezicht vergadert regulier ongeveer 7 keer per jaar (zeswekelijks, m.u.v de zomermaanden). De Raad van Toezicht is zich bewust van de integrale verantwoordelijkheid, maar onderscheidt daarnaast de volgende portefeuilles:

 • Financiële en juridische deskundigheid
 • Ondernemerschap en Innovatie
 • Kwaliteit en Veiligheid
 • Identiteit
 • Algemene zaken

Arbeidsvoorwaarden

Omvang van de activiteiten: minimaal 7 reguliere vergaderingen per jaar

Honorarium: conform de regelgeving van WNT en met inachtneming van het NVTZ Advies Honorering van Raden en Toezicht Zorg en Welzijn 2017

Planning

22 november 2018: start werving
15 december 2018: einde reactietermijn
week 51 2018: uitnodiging kandidaten voor 1e gespreksronde
week 2 2019: 1e gespreksronde door Pandion Partners
week 3 2019: uitnodiging kandidaten voor 2e gespreksronde
week 5 2019: 2e gespreksronde met Raad van Toezicht bij Sonneburgh
week 6 2019: 3e gespreksronde kandidaten (portefeuille Identiteit) met Cliëntenraad van Sonneburgh
week 6 2019: benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht

Bij de selectie behoort het afnemen van een drijfverenanalyse/waardenprofiel tot de mogelijkheden.

Locatie

Rotterdam

Publicatiedatum

22.11.2018

Contactpersoon

Bernhard Kok

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.