Nederland
Meer details
Match criteria
Status
 • Afgerond

DRIE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (afgerond)

De Hoop ggz

De Hoop ggz (De Hoop) helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen op weg naar herstel. Mensen worden bij De Hoop gezíen. De organisatie biedt hoop en werkt samen in een liefdevolle omgeving aan persoonlijk herstel. Goede, professionele zorg met een hoopvol toekomstperspectief, dát is waar De Hoop iedere dag voor gaat. De Hoop is actief op diverse locaties: Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen. Op deze locaties wordt hulp geboden in meerdere zorgvormen: ambulante begeleiding, klinische zorg of begeleid en beschermd wonen. Ook zijn er op twee locaties inloophuizen. De omzet bedraagt circa € 40 miljoen. De 450 professionals zijn jaarlijks betrokken bij ongeveer 4500 unieke cliënten.

Zorgvisie
De cliënt kan vertrouwen op de deskundigheid van de professionals van De Hoop. De Hoop werkt vanuit een herstelgerichte visie op zorg. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan herstel in vier relaties: de relatie met zichzelf, met anderen, met de schepping en met God. De Hoop wil mensen op weg helpen naar een nieuw leven. Deskundig, met het christelijk geloof als basis, met liefde die zij wil uitstralen naar cliënten en met lef: durven vanuit het hart. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij zich van God afhankelijk weten, elke dag. Een omgeving waar geloof en deskundigheid hand-in-hand gaan.

Raad van Toezicht

De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de Raad van Bestuur. Medio 2020 is de Raad van Bestuur uitgebreid naar drie leden. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van De Hoop door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen De Hoop, zoals nader uitgewerkt in de statuten. De Raad van Toezicht ziet het als haar kerntaak om toe te zien op het behoud van en het invulling geven aan de missionaire grondslag en identiteit van de stichting. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de besturing zich richt op:

 • het realiseren van de doelstelling van De Hoop;
 • de verwachtingen en noden van cliënten;
 • de vigerende visie op kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap;
 • eisen vanuit wet- en regelgeving, financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners.

De Raad van Toezicht heeft in haar toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van De Hoop. Zij neemt de meest recente Zorgbrede Governancecode als uitgangspunt in haar functioneren. De kerntaak van de Raad van Toezicht is drieledig:

 • De Raad oefent toezicht uit op de Raad van Bestuur ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
 • De Raad treedt op als werkgever van Raad van Bestuur;
 • De Raad is toetsend klankbord en adviseur als het gaat om strategische vraagstukken.

Profiel alle Leden Raad van Toezicht

U heeft affiniteit met verslavingszorg of geestelijke gezondheidszorg en bewogenheid met de doelgroep. U bent een overtuigd en actief christen en u voelt zich verbonden met de missionaire en maatschappelijke doelstelling van De Hoop. U heeft een eigentijdse opvatting over toezicht houden en governance. U voelt zich inhoudelijk betrokken bij de hoofdlijnen van het beleid, waarbij u kritisch bent op de juiste balans tussen deze betrokkenheid en een professionele afstand. Naast uw integrale verantwoordelijkheid wordt er expertise verwacht vanuit uw specifieke aandachtsgebied.
U heeft een academisch werk- en denkniveau. U beschikt over kennis van, inzicht in en begrip van de actualiteit binnen de zorgsector. U laat maatschappelijke binding zien en beschikt over een breed functioneel netwerk en u kunt in teamverband werken. Gevraagde kennis en kunde:

 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, strategisch inzicht en helikopterview;
 • uitstekende analytische capaciteiten en het vermogen tot oordeelsvorming;
 • in staat zijn om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, crisisbestendig zijn, en bereid en in staat tot concessies, consensus en teamvorming;
 • het vermogen en de attitude om als klankbord te fungeren voor de Raad van Bestuur en om het totale beleid van De Hoop en het functioneren van de Raad van Bestuur te kunnen toetsen en beoordelen;
 • in staat zijn om ten opzichte van elkaar en de bestuurder integer, onafhankelijk en kritisch te opereren (zonder last of ruggespraak en zonder onverenigbare belangen, posities of relaties);
 • gevoel voor rolzuiverheid en een scherp inzicht in de rolverdeling tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • proactief en teamspeler, reflecterend vermogen op eigen rol, positie en gedrag;
 • bereid en in staat mee te denken over, en bij te dragen aan eigentijds toezicht;
 • een combinatie van scherpte en gevoel voor humor.

Profiel per aandachtsgebied

In aanvulling op het algemene profiel en gevraagde competenties, vraagt De Hoop ggz per aandachtsgebied:

Financiën

 • inzicht in en kennis van financieel economische vraagstukken en de financiële continuïteit van de organisatie;
 • is op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgmarkt en de regelgeving en de verschillende financieringsstromen of in staat zich deze zaken snel eigen te maken;
 • expertise op één of meerdere van de gebieden: financiering, huisvesting, vastgoed, risicomanagement en controlesystemen, informatie- en communicatietechnologie; zorgstelsel, en hierbij betrokken stakeholders (verzekeraars, IGJ, NZa, VWS e.d.);
 • ervaring met strategische investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
 • lid van de auditcommissie en is een goede gesprekspartner voor de accountant en weet achter de cijfers te kijken.

Zorg, kwaliteit en veiligheid (benoeming op voordracht van de Cliëntenraad)

 • inhoudelijk en bestuurlijk brede kennis en ervaring op het vlak van zorg, kwaliteit en veiligheid;
 • gedegen kennis van de sector in zijn geheel, het zorgstelsel en de markt in en rondom de zorg;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit in de zorgsector aan de organisatie stellen, zodat u dit met een constructief kritische blik kan toetsen;
 • volgt ontwikkelingen en trends in de zorgsector en beschikt over expertise ten aanzien van innovatie:
 • kennis van de inhoud en impact van de kwaliteitskaders in de zorg, audits en inspectie.

Organisatie, bestuur en governance

 • ervaring op of kennis van bestuurskundig gebied en/of verandermanagement;
 • gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • kennis van en inzicht in bestuurlijke vraagstukken, governance en compliance.

Klik op onderstaande button voor het uitgebreide wervingsprofiel.

Planning van de procedure

6 november 2020: start werving
1 december 2020: einde reactie termijn voor kandidaten
8 & 9 december 2020: eerste gespreksronde met kandidaten door consultants van Pandion Leiderschap
7 januari 2021: tweede gespreksronde met betrokkenen van De Hoop ggz
27 januari 2021: benoeming nieuwe leden in de Raad van Toezicht

Uitgebreide informatie

Locatie

Nederland

Publicatiedatum

06.11.2020

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.