Ridderkerk
Meer details
Match criteria
Status
 • Afgerond

BESTUURDER

Berséba

Berséba is hét landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs. Hierbij zijn alle honderdzeventig reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aangesloten. Op de scholen neemt de Bijbel, het Woord van God, een centrale plaats in. Samen zorgen Berséba en de scholen voor passend onderwijs voor bijna veertigduizend leerlingen. Berséba heeft alle leerlingen op het oog, met bijzondere aandacht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig heb en/of in kwetsbare omstandigheden verkeren.

Bijbelse basis
De Bijbel en de belijdenisgeschriften vormen de grondslag van Berséba. Berséba is stevig geworteld in de achterban van het reformatorisch onderwijs.

Missie
Berséba zorgt voor passende ondersteuning voor alle kinderen van de aangesloten scholen. Berséba realiseert dit, ieder vanuit zijn eigen rol, steeds meer thuisnabij met de school als herbergzame leef- en ontwikkelgemeenschap.

Visie en ambitie
Berséba streeft naar inclusiever onderwijs, zodat zij alle kinderen van de aangesloten scholen een passende onderwijsplek kan bieden die thuisnabij is. Berséba doet dit met behoud en doorontwikkeling van het gespecialiseerd onderwijs.

Organisatie
De bureauorganisatie is gevestigd in Ridderkerk. De organisatie wordt gevormd door vijf regiomanagers, waarvan enkelen eveneens een beleidsfunctie vervullen, vier zorgmakelaars, een medewerker financiën en secretariële medewerkers. De regiomanagers vormen samen met de bestuurder het management team. De totale formatie wordt binnenkort uitgebreid naar 12 fte. De organisatie is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk van voorzieningen waar de aangesloten scholen onderdeel van uitmaken. Een andere verantwoordelijkheid is om regionale samenwerking te zoeken met relevante partijen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaand functieprofiel en/of kijk op de website van Berséba.

Bestuurlijke opdracht

Sinds 2014 heeft Berséba gebouwd aan de organisatie en het netwerk. De komende jaren staan in het teken van doorontwikkeling en verdere professionalisering op diverse terreinen. In het Ondersteuningsplan 2023-2027 zijn de ambities omschreven. Wij zijn op zoek naar een bevlogen bestuurder die:

 • met visie op inclusiever onderwijs samen met de professionals van Berséba, de aangesloten scholen en andere partners investeert in herbergzame leer- en ontwikkelgemeenschappen;
 • vanuit een eigentijdse visie op het functioneren van een samenwerkingsverband de betrokken interne en externe partijen en belangen meeneemt, verbindt, in positie brengt en stimuleert in rolbewustzijn en eigenaarschap;
 • samen met de organisatie en met respect voor de veelkleurigheid van de reformatorische achterban vorm en inhoud geeft aan eenheid en/in verscheidenheid;
 • rekening houdend met de kwetsbaarheid van een kleine landelijke organisatie, positie kiest en Berséba zichtbaar maakt in een speelveld waarin decentralisatie en regionalisering de trends zijn;
 • investeert in een kleine en toch robuuste en toekomstbestendige organisatie door focus op kerntaken, het versterken van samenwerking, innovatie en continuïteit van bedrijfsvoering;
 • samen met het managementteam verder bouwt aan een professionele cultuur en zoekt naar een goede balans tussen kaders en regelruimte en tussen landelijk beleid en maatwerk in de regio;
 • met een eigentijdse visie op governance en medezeggenschap open, transparante en proactieve relaties onderhoudt met de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraad en de Ondersteuningsplanraad.

Profiel bestuurder

U bent een ervaren leidinggevende met bestuurlijke ambities en met een hart voor kinderen die extra ondersteuning vragen en/of in kwetsbare omstandigheden verkeren. Bij voorkeur heeft u affiniteit met onderwijs en/of zorg of u bent in staat dit te ontwikkelen. U bent geworteld in het gereformeerd belijden en draagt dat in uw dagelijks leven uit. U kent en overziet de (kerkelijke) breedte van de achterban van Berséba en treedt daarin op als zichtbaar boegbeeld en bruggenbouwer. U bent een stevige en stabiele bestuurder. Een koersvaste en rolbewuste leider. Overstijgend, besluitvaardig en verbindend; zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Moedig en realistisch. U heeft visie en strategisch vermogen. U weet waar u voor staat, u bent daadkrachtig, creëert draagvlak en neemt uw omgeving mee. U bent een mensgerichte bestuurder die met oprechte aandacht, humor en een waarderende stijl opereert. U geeft richting, schetst kaders en biedt vertrouwen en ruimte. U schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. U bent communicatief sterk. U bent een ontspannen en ondernemende netwerker. U bouwt met politieke en bestuurlijke sensitiviteit aan relaties met de eigen achterban, partners en met externe stakeholders, zoals de (landelijke) politiek, PO-Raad, ministerie, netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs (LPO), gemeenten, etc. U beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Overige informatie

De bezoldiging van de bestuurder wordt berekend conform de WNT richtlijnen. De omvang van het dienstverband bedraagt 0,8 - 1,0 fte.

Planning van de procedure

 • 20 mei 2023: einde reactie termijn voor kandidaten
 • 31 mei 2023: eerste gespreksronde kandidaten met consultants van Pandion Leiderschap
 • 15 juni 2023: tweede gespreksronde met vertegenwoordigers van Berséba
 • Assessment (optioneel)
 • Week 25 2023: afrondend gesprek, arbeidsvoorwaarden en voorgenomen besluit tot benoeming
 • week 26 2023: afronding en benoeming.

Uitgebreide informatie

Locatie

Ridderkerk

Publicatiedatum

25.11.2022

Contactpersoon

Bernhard Kok

Pandion Leiderschap gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.