ratio pixel
Florion

DIRECTEUR-BESTUURDER

Florion, geloofwaardig onderwijs!

Florion is een vereniging voor geloofwaardig, Bijbelgetrouw  basisonderwijs in de regio’s: Zwolle, Flevoland, Noordwest Veluwe, Noordwest Overijssel en Zuidwest Drenthe. Ruim 400 professionele, gelovige medewerkers zetten zich dagelijks in voor het geven van onderwijs aan ruim 3500 leerlingen op 24 basisscholen en kindcentra met als doel kinderen te laten floreren. De scholen van Florion zijn identiteitsgemeenschappen waar gewerkt en geleefd wordt als kinderen van God. Het onderwijs richt zich op het tot bloei laten komen van de kinderen, bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.
Zie ook: www.florion.nl.
 

Organisatie

Binnen Florion is er sprake van een dagelijks bestuur en een algemeen (toezichthoudend) bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit twee leden die collegiaal en integraal verantwoordelijk zijn voor Florion. Het dagelijks bestuur legt verantwoording  af aan het algemeen bestuur, dat bestaat uit zes personen. Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad die fungeert als ALV. De medezeggenschap wordt vormgegeven door een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die bestaat uit ouders en medewerkers. De locatiedirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school en zijn georganiseerd in vier regionale netwerken. De locatiedirecteuren overleggen regelmatig gezamenlijk over het onderwijs op de scholen en het beleid van Florion. Vanuit het bestuurskantoor ondersteunt een bovenschools team het werk op de scholen. Vanuit Florion Onderwijsondersteuning wordt de regie gevoerd op de vormgeving van Passend Onderwijs op de scholen.

Opdracht

De komende jaren vragen de volgende thema's extra aandacht binnen Florion, die daarmee, naast de reguliere bestuurlijke taken, onderdeel uitmaken van de opdracht aan de nieuwe directeur-bestuurder:

Besturingsfilosofie

We zoeken naar een nieuwe balans tussen aan de ene kant de ruimte om vanuit eigen professionaliteit en verantwoordelijkheid invulling te geven aan lokale autonomie  en aan de andere kant in gezamenlijkheid te werken aan de strategische koers van Florion, zoals die momenteel uitgewerkt wordt in het nieuwe Koersplan.

Christelijke identiteit

Florion heeft een duidelijke en uitgesproken christelijke identiteit. Deze identiteit vraagt om een blijvende doordenking, heldere profilering en praktische vertaling, zeker gezien de discussie over de positie van bijzonder onderwijs.

Krappere arbeidsmarkt en eigentijds onderwijs

De arbeidsmarkt staat ook in het onderwijs onder druk. Dit vraagt om bezinning hoe we de uitdagingen van een krapper wordende arbeidsmarkt kunnen verbinden met de vraag hoe we invulling kunnen geven aan eigentijds onderwijs. 
 

Wie zoeken wij?

De persoon die wij zoeken: 

  • is een bevlogen christen en kan mede vorm geven aan de christelijke identiteit van Florion; 
  • heeft aantoonbare leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring;
  • is een inspirerende, toegankelijke, situationeel leider met goede communicatieve vaardigheden;
  • is richtinggevend, stimuleert eigenaarschap en stelt gezamenlijke kaders; 
  • is doelgericht, transparant en besluitvaardig met realisatiekracht; 
  • heeft affiniteit met en visie op eigentijds onderwijs; 
  • staat voor een eigentijds personeelsbeleid en een blijvende positionering van Florion als aantrekkelijke werkgever; 
  • werkt en denkt op academisch niveau.

 

Planning en arbeidsvoorwaarden

Einde reactietermijn: 18 mei 2024
Eerste gespreksronde met consultants Pandion: 28 mei 2024
Tweede gespreksronde met Florion: 13 juni 2024
Een assessment en/of referentiecheck kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Arbeidsvoorwaarden:
Omvang dienstverband: in overleg 0,6 tot 0,8 fte.
Inschaling: CAO bestuurders PO, schaal B4.