ratio pixel
Cordeo

2 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (financieel en kwaliteit/identiteit)

CorDeo Scholengroep en Stichting KOALAH

CorDeo is een scholengroep in het midden van het land die gaat voor goed én christelijk onderwijs. Onderwijs waar een kind geliefd en gezien wordt, waar men kansen en ruimte biedt om tot leren te komen met als motto: “leren in vertrouwen”. De 18 gereformeerde en evangelische scholen vormen tezamen een betrokken organisatie met een duidelijke visie geïnspireerd door het geloof in God. Naast goed én christelijk onderwijs richt CorDeo zich op inclusief onderwijs dat verscheidenheid en gelijkwaardigheid omarmt. Hierbij ondersteund door orthopedagogen en begeleiders van het CorDeo Onderwijspunt. De visie, missie en ambities van CorDeo vindt u in de Strategische Koers 2024-2028.

Stichting KOALAH verzorgt christelijke peuteropvang en buitenschoolse opvang voor 13 scholen van CorDeo, aansluitend bij de pedagogische lijn en identiteit van CorDeo. De ambitie is om kinderen in een christelijke en duurzame omgeving een warm thuis te bieden, aansluitend bij de opvoeding van ouders en van school, waarbij kinderen zich gezien voelen en zich spelenderwijs ontwikkelen. Klik hier voor meer informatie over de visie, missie en kernwaarden van KOALAH.

Bestuur en Toezicht

Scholengroep CorDeo en Stichting KOALAH worden geleid door een eenhoofdig College van Bestuur (CvB). Het CvB rapporteert aan de Raad van Toezicht die uit vijf leden bestaat. Bestuurder en Raad van Toezicht weten zich gehouden aan de Code Goed Bestuur die gehanteerd wordt binnen de sector Primair Onderwijs en de Governancecode Kinderopvang. Het CvB geeft rechtstreeks leiding aan de directeuren van de scholen en de directie van Stichting KOALAH.

De Raad van Toezicht van CorDeo houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken met betrekking tot de CorDeo scholengroep en de Stichting KOALAH. De Raad van Toezicht adviseert naar eigen inzicht het College van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de vereniging/stichting en de scholen van de vereniging en stichting. De Raad van Toezicht omschrijft zichzelf als waardengedreven, strategisch, zakelijk, resultaatgericht, met voelhorens in de maatschappij. In het Toezichtskader staan visie op toezicht, werkwijze en de verschillende rollen en profielen uitgebreider omschreven.

Profiel leden Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht past bij de missie en doelstellingen van de organisatie. De Raad van Toezicht is divers samengesteld, zowel qua achtergrond als qua kennis en ervaring. De leden van de Raad van Toezicht worden geworven bij voorkeur in het voedingsgebied van CorDeo en op basis van persoonlijke competenties en netwerken die voor de vereniging en stichting van belang zijn. Aan alle leden van de Raad van Toezicht wordt een aantal eisen gesteld die voor alle leden gelijk zijn. Deze staan beschreven in het wervingsprofiel. Daarnaast gelden voor deze specifieke vacatures onderstaande vereisten. Voor minimaal één van deze vacatures wil de Raad van Toezicht een lid benoemen met een evangelische achtergrond. 

Profiel Financiën en Bedrijfsvoering

 • Een ervaren financial met een afgeronde opleiding op financieel gebied, bijvoorbeeld in accountancy/bedrijfseconomie;
 • Deskundigheid in en ervaring met bedrijfsvoering en een proactieve houding om met kennis van zaken het financieel beheer, rapportages, huisvestingsvraagstukken, risicobeheer en de control-cyclus  te kunnen beoordelen;
 • Zicht hebben (of ontwikkelen) op ontwikkelingen in de sector, in overheidsbeleid en in regelgeving en in staat zijn die te vertalen naar consequenties voor financiën en bedrijfsvoering;
 • Analytisch vermogen en het snel kunnen doorgronden van informatie en vraagstukken;
 • Als lid van de auditcommissie in staat zijn om gesprekspartner te zijn van de bestuurder en van de externe accountant. 

Profiel Kwaliteit en Identiteit

 • Aandacht voor en visie op de unieke betekenis van christelijk onderwijs en christelijke kinderopvang voor de samenleving en voor het individuele kind; 
 • Beschiken over een antenne voor ontwikkelingen in de maatschappij en in het onderwijs; tevens in staat zijn de betekenis van deze ontwikkelingen voor het onderwijs te duiden vanuit de christelijke identiteit van de organisatie;
 • Op de hoogte zijn van de diversiteit in christelijke denominaties en het vermogen hebben om de beide grondslagen en identiteitsprofielen die CorDeo en KOALAH kennen bij elkaar te brengen;
 • Als lid van de commissie Onderwijs, Kwaliteit & Identiteit in staat zijn om gesprekspartner te zijn voor het College van Bestuur aangaande onderwijs (-kwaliteit en -ontwikkeling) en identiteit.

Planning van de procedure

 • 5 juli 2024: start werving
 • 7 september 2024: einde reactie termijn voor kandidaten 
 • Week 38 2024: eerste gespreksronde door consultants van Pandion Leiderschap
 • Week 40 2024: tweede gespreksronde met betrokkenen vanuit de Raad van Toezicht en College van Bestuur
 • December 2024: Benoeming in Algemene Ledenvergadering